LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2008 vp

LiVM 5/2008 vp - HE 175/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 175/2007 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 6/2008 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö

hallitusneuvos Esa Lonka, työ- ja elinkeinoministeriö

lakimies Maarit Mikkonen, Merenkulkulaitos

toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto

osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Ahvenanmaan varustamoyhdistys
 • Rahtialusyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia niin, että suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voisi toimia Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen. Nykyisin suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä saa toimia vain Suomen kansalainen.

Esityksen tarkoituksena on saattaa Suomen lainsäädäntö tältä osin Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi. Euroopan yhteisöjen komissio on heinäkuussa 2005 käynnistänyt rikkomismenettelyn Suomea vastaan. Maaliskuussa 2007 komissio lähetti asiasta perustellun lausunnon Suomelle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Asian valiokuntakäsittelyssä on esitetty, että merilaissa pitää informatiivisista syistä näkyä vaatimus kelpoisuustodistuksen omaavan päällikön Suomen merenkulun lainsäädännön tuntemuksesta. Päällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetään tällä hetkellä aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa (1256/1997) ja STCW-yleissopimuksen voimaansaattamissäädöksissä. Valiokunta pitää suomalaisen kauppa-alusliikenteen turvallisuuden kannalta tärkeänä, että laivaväen pätevyyttä koskevat säännökset jatkossa kirjataan lain tasolla selkeästi ja yksiselitteisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valmisteilla on alusturvallisuuslaki, johon kaikki alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä koskevat säännökset on tarkoitus koota. Lakiin otetaan myös vaatimus, jonka mukaan muiden valtioiden toimivaltaisten viranomaisten antamia johtotason pätevyyskirjoja tunnustaessaan ja antaessaan tunnustamisesta kelpoisuustodistuksen Merenkulkulaitoksen tulee varmistaa, että merenkulkija hallitsee sen kansallisen merenkulun lainsäädännön, jolla on merkitystä aluksella hoidettavien tehtävien kannalta. Ministeriön mukaan tavoitteena on antaa alusturvallisuuslakia koskeva hallituksen esitys jo vuoden 2008 aikana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine