LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2010 vp

LiVM 5/2010 vp - HE 31/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta (HE 31/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

ylikonstaapeli Erkki Vikman, liikkuva poliisi

liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

kuljetusasiantuntija Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn sopimukseen (AETR) tehdyt kaksi muutosta. Ensimmäinen muutos koskee uusien ajoaikojen valvontalaitteiden eli digitaalisten ajopiirtureiden käyttöön ottamista ja toinen eräitä muutoksia ajoaikoihin ja niiden kansainväliseen valvontaan. Molemmat muutokset ovat voimassa EU:n lainsäädännön nojalla Suomen alueella Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa rekisteröidyissä ajoneuvoissa. Muutokset tulisivat voimaan sopimuksen nojalla myös AETR-sopimukseen liittyneissä valtioissa rekisteröityihin ajoneuvoihin, joista Suomelle tärkein valtio on Venäjä. Muutokset koskisivat Suomessa lähinnä Suomen ja Venäjän välisiä kuljetuksia.

Samalla ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia niin, että siinä AETR-sopimuksesta annetut säännökset koskevat myös mainittuja sopimusten muutoksia.

Sopimuksen muutokset ja voimaanpanosta annetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan, kun jälkimmäinen sopimuksen muutos tulee voimaan, viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta toteaa selventävästi, että EU ei ole AETR-sopimuksen osapuoli eikä sopimukseen liittymisestä tai sen noudattamisesta ole EU:n säätelyä. EU:n säännöt ovat voimassa EU/ETA-alueen ja Suomen sisäisessä liikenteessä, mutta eivät EU/ETA-alueen ja kolmansien maiden välisessä liikenteessä. Niissä noudatetaan esityksen tarkoittamaa eurooppalaista AETR-sopimusta siihen liittyneiden valtioiden osalta. Näin ollen sopimukseen liittyminen on Suomen päätösvallassa. Sopimusmuutos merkitsee käytännössä, että EU:ssa jo voimassa olevat eräät säännöt muun muassa digitaalisten ajopiirtureiden käyttöön ottamisesta tulisivat myös AETR-sopimukseen. Sopimuksella on vaikutusta myös Ahvenanmaan omaan liikennelainsäädäntöön, ja valiokunnan saaman tiedon mukaan on ryhdytty toimiin Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen saamiseksi.

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotus sisältää asetuksenantovaltuuden, jonka tarpeellisuutta ei ole hallituksen esityksessä erikseen perusteltu. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan uudistuksella tavoiteltu siirtyminen koko AETR-sopimusalueella digitaalisen ajopiirturin käyttöön tulee kestämään pitkään. Velvoitteen piiriin tulevien, 16.3.2010 ja sen jälkeen rekisteröitävien ajoneuvojen laitteiden asennuksessa, kalibroinnissa ja tarvittavien toimikorttien käytössä voi alkuvaiheessa esiintyä ongelmia. Esimerkiksi tästä johtuvien käytännön ongelmien ratkaisemiseksi valiokunta pitää asetuksenantovaltuutta perusteltuna.

Valiokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotukseen tehdään lakitekninen muutos sekä lain nimikkeeseen että 1 §:ssä mainitun sopimuksen yksilöintiin. Samoin ehdotetaan tehtäväksi lakitekninen muutos ja kirjoitusvirheen korjaus 2. lakiehdotuksen 92 a §:ään ja voimaantulosäännökseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyt muutokset, ja

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien (poist.) miehistöjen tekemästä työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 66/1999) Genevessä 27—29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn viidennen muutoksen sekä Genevessä 29 ja 30 päivänä lokakuuta 2008 tehdyn kuudennen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 ja 3 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 92 a §:n 3 kohta sellaisena kuin se on laissa 401/2005, seuraavasti:

92 a §

Määritelmiä

Tässä luvussa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) AETR-sopimuksella (poist.) kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien (poist.) miehistöjen tekemästä työstä tehtyä eurooppalaista sopimusta (SopS 66/1999) sellaisena kuin se on muutettuna 27—29 päivänä lokakuuta 2004 sekä 29 ja 30 päivänä lokakuuta 2008 (SopS/);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​