LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2013 vp

LiVM 5/2013 vp - HE 195/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta (HE 195/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Janne Mänttäri ja ylitarkastaja Olessia Manner, liikenne- ja viestintäministeriö

johtava asiantuntija Martti Hänninen, Energiamarkkinavirasto

lakimies Seppo Kaasinen, Liikennevirasto

johtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

toimitusjohtaja Petri Nuutinen, Johtotieto Oy

lakiasiainjohtaja Mika Enäjärvi, FiCom

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus
 • Energiateollisuus ry
 • Suomen Kaasuyhdistys
 • Vesilaitosyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan maantielakia muutettavaksi niin, että sähkö- ja viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle helpottuu. Jatkossa tienpitoviranomaisen olisi myönnettävä sijoittamislupa tiealueelle, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Maantien tiealueen muodostavaa aluetta myös laajennettaisiin niin, että siihen kuuluisivat myös tiehen välittömästi liittyvät alueet, jotka uuden tien tekemisen tai tien parantamisen yhteydessä tarvitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksellä pyritään helpottamaan mm. sähkö- ja viestintäkaapeleiden sekä muiden vastaavien yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista tiealueelle. Erityisenä tavoitteena on edistää sähköjohtojen maakaapelointia ja parantaa tätä kautta sähkönjakelun toimintavarmuutta. Valiokunta pitää näitä esityksen tavoitteita erittäin kannatettavina sekä yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeiden toimintojen näkökulmasta että mm. sääilmiöiden aiheuttamien erilaisten ongelmien ehkäisemisen kannalta.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksessä on haettu toimivaa kompromissia turvallisuuden ja toisaalta tiealueiden nykyistä vapaamman hyödyntämisen välillä. Erilaisten kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisella tiealueelle voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että tässä toiminnassa otetaan erityisesti huomioon liikenteen turvallisuus ja tienpidon vaatimukset.

Esityksen mukaan tienpitoviranomaisen on myönnettävä yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien kaapeleiden ja johtojen sijoittamislupa tiealueelle, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Lupaehtoja siten kevennettäisiin näiden kaapeleiden osalta, sillä voimassa olevan lain mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toimenpiteestä ei aiheudu haittaa tienpidolle. Valiokunta pitää hyvänä, että lupamenettelyä pyritään helpottamaan ja myös nopeuttamaan nykyisestä.

Esityksen perusteella tiealueen muodostavaa aluetta myös laajennettaisiin siten, että siihen kuuluisivat jatkossa myös tiehen välittömästi liittyvät alueet, jotka uuden tien rakentamisen tai tien parantamisen yhteydessä tarvitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijoittamista varten. Valiokunta pitää tärkeänä, että tie- ja aluesuunnittelussa otetaan pitkäjänteisesti huomioon kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijoittamistarpeet. Vastaavasti myös kaapeleita sijoitettaessa tulee toimia pitkäjänteisesti siten, että toteutuksessa otetaan huomioon mahdollisesti tulossa olevat tiehankkeet, esimerkiksi sijoittamalla kaapelit tarvittaessa riittävän etäälle tiestä, jotta kaapeleita ei jouduta turhaan kaivamaan uudelleen ylös tulossa olevan tiehankkeen yhteydessä.

Valiokunta korostaa, että esityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mm. viestintä- ja sähköyhtiöiden sekä myös kilpailevien yritysten välinen yhteistyö ja koordinointi hankkeiden toteutuksessa toimii nykyistä huomattavasti tehokkaammin. Yhteistyöllä tulisi pyrkiä myös siihen, että tienkäyttöä haittaavia kaivuutöitä tehtäisiin mahdollisimman vähän. Käytännön kokemusten myötä jatkossa on myös tarvittaessa mahdollista arvioida, tulisiko yhteistyöstä säätää laissa riittävän koordinaation varmistamiseksi.

Kaapeleiden paikoista ei nykyisellään ole aina saatavissa tarkkaa tietoa, ja erityisesti sähkökaapeli voi aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin, jos sen sijaintia ei tiedetä. Toimijoiden tehokkaan yhteistyön mahdollistamiseksi on välttämätöntä panostaa kaapeleiden sijaintia koskevan keskitetyn ja avoimen sähköisen tietokannan kehittämiseen sekä hankkeiden suunnittelun ja ajoittamisen koordinoimiseksi että myös tiealueella työskentelevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Valiokunta katsoo, että kaapeleiden paikkaa koskevan tiedon tulisi olla mahdollisimman pian saatavilla siten, että kaivuutyötä konkreettisesti toteuttavalla kaivurin käyttäjällä on sähköisesti saatavissa ajantasainen, riittävän yksityiskohtainen ja helposti hyödynnettävissä oleva tieto kaikista kaivuupaikalla sijaitsevista kaapeleista.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että kaikilla toimijoilla tulisi olla saatavilla tieto myös eri hankkeista ja niiden työvaiheista siten, että hankkeet voidaan ajoittaa järkevästi ja koordinoida niiden toteutus tarkoituksenmukaisella tavalla keskenään. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että kaapeleiden sijaintietojen julkisuuden astetta olisi tarpeen arvioida järjestelmän toteutusvaiheessa myös yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmasta. Valiokunta pitää tärkeänä, että kaapeleiden sijaintia koskevien tietojen tulee olla jatkossa käytettävissä myös erilaisiin viranomaistarpeisiin.

Valiokunta toteaa, että mahdollisten kaapeleiden suojaputkien käyttömahdollisuuksia tulee arvioida resurssien salliessa erityisesti siellä, missä suojaputkella voidaan selkeästi helpottaa uusien kaapeleiden asentamista tulevien tarpeiden mukaisesti myöhemmin tai vähentää liikennettä haittaavia asennustöitä esimerkiksi yksityisteiden kohdalla. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että tienpitäjälle maksettavan ns. haittakorvausmaksun laajemman käyttöönoton tarvetta arvioidaan erityisesti yksityisteiden ja yksityisten maiden osalta jatkossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • vjäs. Tuula Peltonen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula