LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2007 vp

LiVM 6/2007 vp - HE 49/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 49/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikönpäällikkö Merja Saari, Viestintävirasto

päällikkö Martti Soramäki, Yleisradio

johtaja Jorma Miettinen, Suomen Televisioiden Liitto

johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto

lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia. Valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla televisio- tai radiotoimintaa harjoittavat yritykset ja muut yhteisöt sekä Yleisradio Oy olisivat velvollisia suorittamaan Viestintävirastolle vuosittaisen kiinteämääräisen televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun. Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu vastaisi niitä kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat Viestintävirastolle televisio- ja radiotoiminnan harjoittajia koskevien tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi ehdotetaan, että valtion televisio- ja radiorahastosta annettuun lakiin tehdään toimilupamaksusta luopumisesta johtuvat tekniset muutokset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat vastaavat jatkossa entistä laajapohjaisemmin oman toimialansa valvonnan kokonaiskustannuksista veroluonteisella maksulla. Valiokunta pitää tärkeänä, että valvonta on uuden maksun myötä laadultaan aiempaa korkeatasoisempaa ja luonteeltaan toimialaa hyödyttävää ja alan ongelmia ennaltaehkäisevää. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että valvontatoimintaa suunniteltaessa otetaan jatkossa huomioon alan toimijat.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine