LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2012 vp

LiVM 6/2012 vp - HE 39/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä toukokuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta (HE 39/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö

lakiasiainjohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto

ylijohtaja Marko Sillanpää, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva

liikenneturvallisuuspäällikkö Kalle Parkkari, Liikennevakuutuskeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Liikkuva poliisi.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan maantielakiin lisättäväksi uusi luku, jossa säädettäisiin tieliikenteen turvallisuustehtävistä ja niiden vastuuviranomaisista. Säännökset koskisivat yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon kuuluvien maanteiden rakentamiseen ja parantamiseen liittyviä tieturvallisuusarviointeja ja -tarkastuksia, tieosuuksien ja tieverkon luokittelua sekä tieturvallisuusarvioijien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta. Säännöksillä pantaisiin täytäntöön tieinfrastruktuurin turvallisuutta koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY. Direktiivin tarkoituksena on lisätä Euroopan laajuisen tieliikenneverkon (TEN-T) turvallisuutta säätämällä erilaisista väylien suunnitteluun ja tieturvallisuuden parantamiseen liittyvistä menettelyistä.

Esityksessä säädetään tieliikenteen turvallisuustehtävistä ja viranomaisten vastuista. Keskeisiä viranomaisia tieliikenteen turvallisuustehtävissä ovat liikennevirasto ja liikenteen turvallisuusvirasto. Esitykseen sisältyy myös mm. tieturvallisuusarvioijien koulutusta koskevia säännöksiä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan useimmat direktiivin edellyttämistä menettelyistä ovat Suomessa jo vakiintuneet tienpidossa hyvinä käytäntöinä ilman siihen velvoittavia säännöksiä.

Valiokunta katsoo, että voimaan saatettavan direktiivin ja lakiehdotuksen voidaan arvioida osaltaan parantavan tieliikenneturvallisuutta ja vaikuttavan positiivisesti sekä Euroopan laajuisten että kansallisten tieliikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • vjäs. Reijo Hongisto /ps
 • Tuula Peltonen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula