LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2002 vp

LiVM 7/2002 vp - HE 23/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä maaliskuuta 2002 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseksi (HE 23/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Samuli Haapasalo, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

toimialajohtaja Kari Wihlman, Ajoneuvohallintokeskus

apulaisjohtaja Martti Virtanen, Kilpailuvirasto

apulaisjohtaja Päivi Seppälä, Kuluttajavirasto

hallituksen puheenjohtaja Pekka Kotro, Järvi-Suomen Ajotutkinto Oy

hallituksen puheenjohtaja Erkki Lamberg, Savon Ajotesti Oy

toimitusjohtaja Lasse Korppi, Suomen Autokatsastus Oy

varatoimitusjohtaja Pekka Niemi, Autoalan Keskusliitto

apulaisjohtaja Pasi Moisio, Suomen Kuorma-autoliitto

toiminnanjohtaja Matti Ojala, Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry

puheenjohtaja Aarno Hannula, Autokatsastajat AK ry

puheenjohtaja Pirjo Pirhonen, Suomen Autokatsastuksen Henkilöstöyhdistys SAHY ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Moottoriajoneuvojen Katsastusmiehet ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että valtio voi luopua Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista kokonaan. Osakkeista luopuminen voisi tapahtua osakepohjaisin ostoin ja fuusioin, myynnein, strategisin järjestelyin tai muin toimenpitein.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän ehdotuksen hyväksymistä.

Valiokunta korostaa, että EU:n alueella ajoneuvojen katsastustoiminta perustuu direktiiveihin, jotka jättävät vapaaksi toiminnan yksityiskohtaisen järjestämisen sillä minimiedellytyksellä, että katsastustoiminta on vähintään viranomaisten valvomaa. Suomessa katsastustehtävien hoitaminen perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämään katsastusasemakohtaiseen toimilupaan. Tämän lisäksi Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on myös ohjeistaa ajoneuvojen katsastustoimintaa ja valvoa katsastusten laatutasoa. Valiokunta toteaa, että ajoneuvojen katsastustoiminnalla on suuri merkitys liikenneturvallisuuden edistämiselle, ja painottaa, että on erittäin tärkeätä, että Ajoneuvohallintokeskus valvoessaan katsastusten laatutasoa kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuden toteutumiseen ja katsastusten merkitykseen autojen kuntoa valvovana toimintana.

Valiokunta korostaa katsastustoiminnan riippumattomuuden periaatetta. Katsastusten ja kuljettajantutkintotehtävien riippumattomuudesta säädetään erikseen, katsastuksen osalta laissa ajoneuvojen katsastusluvista (1099/1998) ja tutkintojen osalta laissa kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998). Katsastustoiminnan riippumattomuus on kuluttajansuojan kannalta tärkeää. Tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että säädöksiä on tulkittava siten, että riippumattomuus asiallisesti ottaen säilyy. Näin katsastustoiminnan tulee jatkossakin säilyä riippumattomana ajoneuvojen kaupasta, korjauksesta, huollosta ja markkinoinnista sekä vakuutustoimintaan liittyvästä vahinkotarkastustoiminnasta ja luvanvaraisesta liikenteestä. Myös kuljettajantutkintojen vastaanottamisen ja siihen liittyen mm. ajo-opetuksen valvonnan tulee olla kuljettajaopetusta antavista tahoista riippumatonta.

Asiantuntijakuulemisessa on todettu, että katsastussektorin vapauttamisen myötä palveluiden tarjonta on lisääntynyt Suomessa merkittävästi ja palvelujen käyttäjien matka lähimmälle katsastusasemalle on lyhentynyt oleellisesti. Valiokunta pitää tärkeänä, että valtio toimialan valvojana jatkossakin keskittyy varmistamaan palvelujen saatavuuden ja korkean laadun, ja korostaa raskaan kaluston katsastuspalveluiden valtakunnallista kattavuutta. Toimialan kilpailun lisääntyessä edelleen Suomen Autokatsastus Oy:n yksityistämisen seurauksena on nykyisen katsastuslupalainsäädännön toteutumista seurattava yhä tarkemmin. Uusia katsastustoimilupia myönnettäessä tulee varmistaa, että uusilla toimijoilla on haja-asutusalueillakin tarkoituksenmukaiset valmiudet täyttää velvoitteensa myös raskaan kaluston katsastusten osalta.

Valiokunnan pyynnöstä liikenne- ja viestintäministeriö antoi 24.10.2001 selvityksen kilpailun toimivuudesta kuljettajantutkintotoiminnassa (MINS 6/2001 vp). Asian johdosta järjestetyissä asiantuntijakuulemisissa ei valiokunnan mielestä tullut esiin mitään sellaista, joka olisi ainakaan siinä vaiheessa edellyttänyt lainsäädäntö- tai muita toimenpiteitä valtioneuvostolta. Sen vuoksi valiokunta päätti, että ministeriön antama selvitys ei antanut aihetta lausunnon antamiseen, vaikka valiokunnan huomiota oli kiinnitetty siihen, että kilpailuttamisella saattaa olla seurauksia, jotka eivät ole samansuuntaisia kuin aikanaan hallituksen esityksen tavoitteet. Valiokunta katsookin uudistaen aikaisemman kantansa asiassa, että kilpailun toimivuutta kuljettajantutkintotoiminnassa ja kuljettajantutkintotoimintaa koskevan lainsäädännön tarkoitusperien toteutumista tulee jatkossa seurata ja tulee ryhtyä asian kulloinkin vaatimiin toimenpiteisiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta antaa suostumuksensa sille, että valtio voi luopua omistamistaan Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista kokonaan.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Klaus Bremer /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok (osittain)
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Kari Myllyniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

VASTALAUSE

Perustelut

Valiokunnan enemmistö on hyväksynyt hallituksen esityksen suostumuksen antamisesta valtiolle luopua kokonaan omistamistaan Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista. Mietinnössä on aivan oikein painotettu katsastusten ja kuljettajatutkintojen vastaanottamisen saatavuutta ja korkeaa laatua. Tämä ei ole valiokunnalta kuitenkaan riittävän selvä ja painotettu kannanotto valtioneuvostolle. Mielestämme mietintöön olisi tullut liittää vähintäänkin edellä mainittuja asioita korostava lausuma.

Suomen Autokatsastus Oy:n yksityistämisen seurauksena on vaarana, että katsastusten ja kuljettajantutkintotehtävien saatavuus keskittyy ja se tulee omalta osaltaan lisäämään niin autonomistajien kuin myös ajokorttia hankkivien kustannuksia. Käsityksemme mukaan ennen kuin valtiolle annetaan suostumus siihen, että se voi luopua omistamistaan Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista, tulisi lakia ajoneuvojen katsastusluvista (1099/1998) ja lakia kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998) muuttaa siten, että lain tasolla varmistettaisiin palvelujen saatavuus ja korkea laatu kaikkialla maassamme ja myös korostettaisiin raskaan kaluston katsastuspalvelujen saatavuutta.

Suomen Autokatsastus Oy:n yksityistämisen seurauksena tietenkin on luonnollista, että yhtiön tarkoituksena tulee olemaan taloudellisen voiton tuottaminen omistajilleen. Tämän seurauksena on vaarana, että todellista kilpailua ei kaikkialla synnykään, kuten on käynyt mm. kilpailussa kuljettajantutkintotoiminnan osalta. Tällä hetkellähän kuljettajantutkintoja ottaa vastaan määräaikaisen toimiluvan nojalla vain yksi toimija. Tämä näennäinen kilpailu mitä ilmeisimmin tulee nostamaan palvelusuoritteiden hintatasoa entisestään autokatsastus- ja kuljettajantutkintotoiminnassa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseen hylätään.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2002

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Kari Myllyniemi /kesk.