LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2004 vp

LiVM 7/2004 vp - HE 180/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2004 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 180/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos Lassi Hilska ja hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettua lakia ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia. Tavaraliikennettä koskevassa laissa määriteltäisiin eri kansainväliset kuljetusluvat. Kansainvälisten kuljetuslupien myöntäminen siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriöstä tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen tehtäväksi. Laissa säädettäisiin kuljetusluvan myöntämisen edellytyksistä sekä kuljetusluvan palauttamisesta. Lisäksi lakiin otettaisiin muutoksenhakusäännös ja virka-apusäännös.

Vastaavasti henkilöliikenteen osalta kansainvälistä satunnaista henkilöliikennettä linja-autolla koskevan valvonta-asiakirjan jakaminen ja kahdenkeskiseen sopimukseen perustuvan kuljetusluvan myöntäminen ulkomaille siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajoneuvohallintokeskukseen. Kansainvälisen linjaliikenneluvan myöntäminen Euroopan talousalueella siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriöstä lääninhallituksiin. Lisäksi säädettäisiin kuljetusluvan myöntämisen edellytyksistä ja luvan palauttamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä kartoitetaan parhaillaan molempiin lakeihin liittyvää laajempaa uudistamistarvetta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Mika Boedeker