LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp

LiVM 7/2005 vp - HE 18/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä maaliskuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 18/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikönpäällikkö Hannu Pellikka, Ajoneuvohallintokeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia muutetaan siten, että henkilö saa rajoitetun ajan suorittaa määräaikaiskatsastuksia kevyille ajoneuvoille, vaikka hän ei ole suorittanut loppuun katsastajilta edellytettävää peruskoulutusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker