LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2007 vp

LiVM 7/2007 vp - HE 114/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 114/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Hannu Pennanen, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

päälakimies Rami Metsäpelto, Ratahallintokeskus

hallintojohtaja Pertti Saarela, VR-Yhtymä Oy

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Rautatievirasto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia. Lain mukaan valtion rataverkosta vastaava Ratahallintokeskus vastaa rataverkon liikenteenohjauksesta, mutta virasto voi hankkia liikenteenohjauspalvelut julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ratahallintokeskus on hankkinut liikenteenohjauspalvelut VR Osakeyhtiöltä. Jatkossa Ratahallintokeskus järjestäisi itse liikenteenohjaustoiminnon valtakunnallisen valvonnan, koordinoisi alueellista liikenteenohjaustyötä ja ratkaisisi liikenteen häiriötilanteita. Muut liikenteenohjauspalvelut Ratahallintokeskus voisi edelleen joko järjestää itse tai hankkia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. VR Osakeyhtiöstä Ratahallintokeskuksen palvelukseen nimitettävän henkilöstön aseman turvaamiseksi lakiin esitetään otettavaksi tätä koskeva säännös.

Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta vastaava Rautatievirasto oikeutetaan erityisen painavasta syystä poikkeamaan rataverkolla tapahtuvasta liikennöinnistä, radanpidosta, ratalaitteista ja ratarakenteista sekä rataverkolla käytettävästä liikkuvasta kalustosta ja sen käyttämisestä liikenteeseen antamistaan määräyksistä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker