LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2008 vp

LiVM 8/2008 vp - HE 36/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä huhtikuuta 2008 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta (HE 36/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen, oikeusministeriö

ylikomisario Heikki Ihalainen, sisäasiainministeriö

vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto

apulaispäällikkö Jari Pajunen, liikkuva poliisi

yksikönpäällikkö Jukka Harjula, Ajoneuvohallintokeskus

toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry

viestintäpäällikkö Kirsi Heikkilä, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

ylilääkäri Kaarlo Simojoki, A-klinikkasäätiö

tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin, Liikenneturva

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta sekä muutettavaksi tieliikennelakia. Alkolukolla tarkoitetaan laitetta, joka kuljettajan hengitysilmasta mitattavan alkoholipitoisuuden perusteella estää ajoneuvon käynnistymisen. Esityksellä vakinaistettaisiin käynnissä oleva kolmivuotinen alkolukkokokeilu.

Esityksen mukaan rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistyneelle voitaisiin tietyin edellytyksin määrätä ehdollinen ajokielto yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan eli niin sanottu valvottu ajo-oikeus. Valvotun ajo-oikeuden määräämisen edellytyksenä olisi muun muassa, että rattijuopumukseen syyllistyneen kuljettamassa ajoneuvossa on alkolukko koetusajan. Tuomioistuin päättäisi koetusajan pituuden, joka olisi vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta.

Valvotun ajo-oikeuden määrääminen edellyttäisi rattijuopumuksesta epäillyn pyyntöä, ja valvottava vastaisi valvotusta ajo-oikeudesta hänelle aiheutuvista kustannuksista. Valvottavalle luovutettaisiin valvotun ajo-oikeuden ajaksi ajokortti, joka oikeuttaisi hänet kuljettamaan ainoastaan alkolukolla varustettua ajoneuvoa.

Lisäksi ehdotetaan, että valvottavan olisi ennen valvotun ajo-oikeuden alkamista käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista.

Tieliikennelakiin ehdotetaan tehtäviksi valvotusta ajo-oikeudesta aiheutuvat muutokset.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta pitää ehdotettua alkolukolla valvottua ajo-oikeutta hyvänä asiana alkoholin aiheuttamien liikenneonnettomuuksien ehkäisemisessä. Valvottu ajo-oikeus ei kuitenkaan yksinään ole riittävä keino vaikuttaa onnettomuuksien määrään, vaan alkolukon lisäksi tarvitaan myös muita keinoja liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Tältä osin valiokunta viittaa tieliikenteen turvallisuuden parantamista pohtineen neljän ministerin ryhmän 4.10.2007 esittämään toimenpidepakettiin. Valiokunta korostaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä liikenneturvallisuustyön parantamisessa ja tehostamisessa.

Valiokunta pitää rattijuopumukseen syyllistyneiden päihdehoitoa ja varhaista puuttumista päihdeongelmaan erittäin tärkeänä. Valvottuun ajo-oikeuteen määrätyiltä ei lakiehdotuksen mukaan edellytetä pakolliseen päihderiippuvuuden ohjelmaan osallistumista, vaan yksi käynti lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen luona riittää. Erityisesti nuorille kuljettajille tulisi kuitenkin valiokunnan mielestä voida järjestää pakollisen käynnin lisäksi ainakin yksi seurantakäynti. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että kuntien välillä on suuria eroja siinä, miten ne järjestävät päihdehoitopalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollolla tulisi olla riittävät resurssit päihdehuollon ja seurannan järjestämiseksi. Tuomioistuimen on esitetyn lain mukaan määrättävä rattijuopumukseen syyllistyneelle valvottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä sitä pyytää. Ajokielto määrätään ehdollisena ja alkolukosta aiheutuvista kustannuksista vastaa valvottava. Vastaavaa mahdollisuutta ei ole muun liikennerikkomuksen vuoksi ajokieltoon määrätyllä. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että rattijuopumukseen syyllistyneen mahdollisuus saada ajokielto ehdollisena pyytämällä valvottua ajo-oikeutta asettaa erilaisiin liikennerikkomuksiin syyllistyneet eriarvoiseen asemaan ja saattaa vaikuttaa erityisesti nuorten kuljettajien asenteisiin negatiivisesti. Valiokunta edellyttää, että hallitus tehostaa toimenpiteitä yhtenäisen, oikeudenmukaisen ja selkeän ajokieltojärjestelmän luomiseksi.

Alkolukko voidaan asentaa useaan valvottavan käytössä olevaan ajoneuvoon, myös raskaisiin ajoneuvoihin ja ammatillisessa liikenteessä käytettävään ajoneuvoon. Valiokunta korostaa, että alkolukon asentaminen on työnantajalle vapaaehtoista. Rattijuopumukseen syyllistyneen henkilön työsuhteen jatkumisen arvioinnissa mahdollisuus alkolukon asentamiseen on osa kokonaisharkintaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tärkeänä, että tämän lain toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan. Erityisen tärkeää valiokunnan mielestä on seurata valvottuun ajo-oikeuteen määrättyjen nuorten kuljettajien päihdehoidon toteutumista.

Valiokunta pitää lakiesitystä jokseenkin puutteellisesti valmisteltuna. Valiokunnan saamien tietojen mukaan liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan alkolukon käyttöönoton laajentamiseen liittyvää lakia. Myös ajokieltojärjestelmää on tarkoitus kehittää. Näiden uudistusten yhteydessä jouduttaneen tarkastelemaan tämän lakiesityksen säännöksiä uudelleen.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Lakiehdotus

2 §. Valvotun ajo-oikeuden pyytäminen.

  Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan valvottua ajo-oikeutta voi pyytää tieliikennelain (267/1981) 79 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta rattijuopumuksesta epäilty. Pykälän yksityiskohtaisista perusteluista ja tieliikennelakiin lisättäväksi ehdotetusta 79 a §:stä ilmenee, että pykälässä tarkoitetaan rikoslain 23 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesta rattijuopumuksesta tai 4 §:n 1 ja 2 kohdan mukaisesta törkeästä rattijuopumuksesta epäiltynä olevia. Lakiteknisistä syistä valiokunta ehdottaa, että pykälässä viitataan rikoslain edellä mainittuihin pykäliin ehdotetun tieliikennelain 79 a §:n sijasta.

4 §. Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ja alkolukkoajokortti.

Pykälään on lisätty 2 pykälään ehdotetun muutoksen vuoksi viittaus tieliikennelain säädöskokoelmanumeroon.

6 §. Tiedot päihdehoidosta.

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että lakiehdotuksen 4 ja 6 §:ien säännökset alkolukkoajokortin myöntämisestä ja luovuttamisen edellytyksistä ovat ristiriidassa keskenään. Ehdotetun 4 §:n mukaan alkolukkoajokortin myöntää poliisi. Ajokortin luovuttamisen yhtenä edellytyksenä on, että valvottava toimittaa asuinpaikkansa poliisille todistuksen 6 §:ssä säädetystä käynnistä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona. Ehdotetussa 6 §:ssä kuitenkin säädetään, että jo ajokortin myöntämisen edellytyksenä olisi pakollinen käynti lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona. Käynnistä tulee toimittaa kirjallinen ilmoitus asuinpaikan poliisille. Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan ilmoitus on vapaamuotoinen.

Valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi siten, että siinä säädetään päihdehoitokäynnistä ja sen tarkoituksesta sekä käynnistä pyydettävästä todistuksesta. Alkolukkoajokortin luovuttamisen edellytyksenä on 4 §:n mukaan, että valvottava toimittaa poliisille todistuksen tässä pykälässä mainitusta käynnistä. Valiokunta on tarkistanut otsikon sisältöä vastaavaksi.

8 §. Tiedonpurku alkolukosta.

Asiatuntijakuulemisessa on ilmennyt, että ehdotettuun alkolukkojärjestelmään liittyviä alkolukon käyttötietoja voidaan pitää henkilötietoina sekä laitevalmistajan että laitevalmistajan valtuuttaman huolto- tai asennusliikkeen rekisterissä. Alkolukkojärjestelmään osallistumista koskevat henkilötiedot ovat lisäksi henkilötietolain 11 §:n 3 kohdan perusteella arkaluonteisia tietoja, joiden käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Ehdotetun pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa lähdetään siitä, että alkolukon tietojen asennusta, purkua ja huoltoa suorittavissa paikoissa arkaluonteisten tietojen käsittelyyn on pyydettävä rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Suostumuksella on asiantuntijakuulemisen perusteella vakiintuneesti tarkoitettu rekisteröidyn vapaaehtoista ja peruutettavissa olevaa tahdonilmaisua. Valiokunta pitää suostumusta riittämättömänä oikeusperusteena arkaluonteisten tietojen käsittelyyn ja toteaa tietosuojavaltuutetun lausuntoon viitaten, että alkolukkojärjestelmään liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja tietojen salassapidosta on tarpeen säätää lailla.

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään (PeVL 11/2008 vp, s. 3/I, PeVL 35/2004 vp, s. 2/II, PeVL 25/1998 vp, s 2) todennut, että henkilötietojen käsittelystä säädettäessä tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset, tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika henkilörekisterissä. Ehdotetun pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan määräys alkolukon käyttötietojen säilytysajasta otetaan alkolukkojärjestelmän teknisiä ominaisuuksia koskevaan valtioneuvoston asetukseen.

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi siten, että siinä säännellään henkilötietojen salassapidosta, käyttötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja luovuttamisesta sekä käyttötietojen säilytysajasta ja hävittämisestä. Valiokunta on tarkistanut pykälän otsikon sisältöä vastaavaksi.

12 §. Voimaantulo.

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annettua lakia (360/2005) sovelletaan sen voimaantulon eli 1.7.2005 jälkeen tapahtuneisiin, laissa tarkoitettuihin rattijuopumuksiin. Lain voimassaolo päättyy kesäkuun 30 päivänä 2008. Lakia sovelletaan valvottuun ajo-oikeuteen koetusajan päättymiseen asti ja sen voimassaoloajan jälkeen käsiteltäessä lain soveltamisalaan kuuluvia muutoksenhakuasioita. Esitetty laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.7.2008. Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan esitettyä lakia sovelletaan, jos lain 2 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen on syyllistytty lain tultua voimaan.

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että ehdotettu voimaantulosäännös ei kata aukottomasti kaikkia kokeilulain aikana tapahtuneita rattijuopumuksia. Jos rattijuopumus tapahtuu ennen esitetyn lain voimaantuloa, mutta asiaa käsitellään käräjäoikeudessa vasta esitetyn lain voimaantulon jälkeen, ei tapaukseen voida soveltaa kokeilulakia eikä esitettyä lakia. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi siten, että ehdotettua uutta lakia voidaan soveltaa myös henkilöön, joka on syyllistynyt laissa tarkoitettuun rattijuopumukseen ennen esitetyn lain voimaantuloa.

2. Lakiehdotus

77 §. Väliaikaisen ajokiellon kesto.

  Ehdotetun uuden 5 momentin mukaan poliisin määräämä väliaikainen ajokielto jatkuu momentissa säädellyissä tapauksissa, kunnes tuomioistuin päättää valvotun ajo-oikeuden raukeamisesta tai sen peruuttamisesta. Väliaikaiseen ajokieltoon voi joutua sekä poliisin määräämän että tuomioistuimen määräämän valvotun ajo-oikeuden aikana. Ehdotetussa 5 momentissa tuomioistuimen päätös valvotun ajo-oikeuden raukeamisesta tarkoittaa ehdotetun pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan päätöstä poliisin määräämän ajo-oikeuden raukeamisesta, ja tuomioistuimen päätös valvotun ajo-oikeuden peruuttamisesta, tuomioistuimen määräämän valvotun ajo-oikeuden peruuttamista.

Ehdotettujen lakien mukaan lopullisen päätöksen valvotusta ajo-oikeudesta tekee kaikissa tapauksissa viime kädessä tuomioistuin rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä. Poliisin tekemällä päätöksellä valvotun ajo-oikeuden aloittamisesta ei ole itsenäistä merkitystä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa 5 momenttia muutettavaksi siten, että momentista poistetaan säännös valvotun ajo-oikeuden raukeamisesta. Valiokunta on tarkistanut pykälän sanamuotoa siten, että väliaikainen ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin päättää valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitetusta valvotusta ajo-oikeudesta.

79 a §. Valvottu ajo-oikeus.

Edellä 77 §:n 5 momentin perusteluissa esitettyyn viitaten valiokunta ehdottaa vastaavasti, että 79 a §:n 3 momenttia muutetaan siten, että siitä poistetaan säännös valvotun ajo-oikeuden raukeamisesta. Muutos korostaa tuomioistuimen lopullista päätösvaltaa asiassa.

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen voimaantulosäännös jätetään vakiintuneen käytännön mukaisesti avoimeksi, kuten 1. lakiehdotuksessa on tehty.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti:

1.

Laki

alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

(Kuten HE)

2 §

Valvotun ajo-oikeuden pyytäminen

Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää rikoslain (39/1889) 23 luvun 3 §:n 1 momentin tai 4 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta rattijuopumuksesta epäilty, jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Pyyntö on esitettävä poliisille tai rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelle.

(2 mom. kuten HE)

3 §

(Kuten HE)

4 §

Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ja alkolukkoajokortti

Valvottu ajo-oikeus määrätään tieliikennelain (267/1981) 79 a §:n 1 momentin mukaan. Ajo-oikeus alkaa alkolukkoerityisehdolla varustetun ajokortin (alkolukkoajokortti) luovuttamisesta. Alkolukkoajokortin myöntää valvottavan asuinpaikan poliisi. Alkolukkoajokortin luovuttamisen edellytyksenä on, että valvottava toimittaa poliisille todistuksen alkolukon asentamisesta, rekisteröintitodistuksen I osan, jonka mukaan ajoneuvo on alkolukon asentamisen jälkeen muutoskatsastettu, sekä todistuksen 6 §:ssä tarkoitetusta käynnistä.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

5 §

(Kuten HE)

6 §

Päihdehoito

Valvottavan on (poist.) käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista. Käynnistä on pyydettävä todistus, josta ilmenee keskustelun tarkoitus.

7 §

(Kuten HE)

8 §

Käyttötietojen käsittely

Valvottavan on 60 päivän välein vietävä alkolukolla varustetut ajoneuvot alkolukon käyttötietojen purkamista varten alkolukon valmistajan valtuuttamalle ja Ajoneuvohallintokeskukselle ilmoitetulle edustajalle (poist.).

Valvottavaa koskevat henkilötiedot ja alkolukon käyttötiedot ovat salassa pidettäviä, ja ne on pidettävä erillään edustajan muista asiakasrekistereistä. Edustaja ja alkolukon valmistaja saavat käsitellä valvottavan henkilötietoja ja alkolukon käyttötietoja vain, jos tämän lain toimeenpano sitä edellyttää. (Uusi)

Käyttötietojen siirtämiseen Euroopan unionin ulkopuolella toimivalle alkolukon valmistajalle sovelletaan, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin ulkopuolelle. (Uusi)

Edustaja ja alkolukon valmistaja saavat säilyttää valvottavaa koskevia henkilötietoja ja alkolukon käyttötietoja enintään viisi vuotta niiden vastaanottamisesta, minkä jälkeen ne on hävitettävä. (Uusi)

9—11 §

(Kuten HE)

12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitettuun henkilöön, joka on syyllistynyt rattijuopumukseen lain tultua voimaan. Tätä lakia sovelletaan kuitenkin myös 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävään henkilöön, joka on syyllistynyt rattijuopumukseen ennen tämän lain voimaantuloa, mutta asia käsitellään tuomioistuimessa vasta tämän lain tultua voimaan. (Uusi)

_______________

2.

Laki

tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 76 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä 77 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 76 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta laissa 1199/2002 sekä 77 §:n 2 momentti laissa 676/1990, sekä

lisätään 76 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1199/2002, uusi 5 ja 6 kohta, 77 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 676/1990 ja laissa 1242/1997, uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 79 a § seuraavasti:

76 §

(Kuten HE)

77 §

Väliaikaisen ajokiellon kesto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 76 §:n 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa väliaikainen ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin päättää alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitetusta valvotusta ajo-oikeudesta.

79 a §

Valvottu ajo-oikeus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos ajokieltoon määrättävä on asetettu väliaikaiseen ajokieltoon 76 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla ennen tuomioistuimen päätöstä ajokiellosta ja hän edelleen pyytää valvotun ajo-oikeuden määräämistä, tuomioistuimen on rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä ratkaistava, onko teolle tai laiminlyönnille ollut hyväksyttävä syy (poist.).

(4 mom. kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan (poist.) päivänä (poist.) kuuta 20(poist.).

_______________

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Marko Asell /sd (osittain)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd (osittain)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Reijo Laitinen /sd (osittain)
 • Sari Palm /kd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen