LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2002 vp

LiVM 9/2002 vp - HE 73/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta   on   28   päivänä   toukokuuta 2002 lähettänyt   liikennevaliokuntaan   valmistelevasti   käsiteltäväksi   hallituksen   esityksen   laiksi   liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta (HE 73/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen, oikeusministeriö

apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro ja ylitarkastaja Eeva Kolehmainen, sosiaali- ja terveysministeriö

yksikönjohtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus edustaen samalla Vakuutusyhtiöiden Keskusliittoa

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennevakuutuslain 7 §:ää siten, että siinä otetaan huomioon Euroopan unionin liikennevakuutusta koskevien direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY ja 90/232/ETY sääntely. Liikennevakuutuslain korvausjärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvossa olleella matkustajalla on lähtökohtaisesti oikeus saada korvaus henkilövahingoistaan, vaikka kuljettaja on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen. Matkustajan oikeutta korvaukseen voitaisiin kuitenkin alentaa tapauskohtaisesti, jos hän on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Nyt käsiteltävänä olevan 7 §:n 3 momentin muutosesityksen valmistelun yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriössä kiinnitettiin huomiota siihen, että asianomaisen säännöksen toinen momentti, joka koskee ajoneuvon käyttämistä rikoksen tekemiseen, saattaa myös olla toisen liikennevakuutusdirektiivin (84/5/ETY) vastainen. Toinen liikennevakuutusdirektiivi nimittäin sallii rajoituksen, jonka mukaan rikoksen tekijä tai siihen osallinen ei ole vakuutusturvan piirissä, jos kyseessä on direktiivin 2 artiklassa nimenomaisesti mainittu ajoneuvon varkaus. Sen sijaan on kyseenalaista, salliiko direktiivi rajoituksen laajentamista muuhun rikolliseen toimintaan, kuten voimassa olevassa liikennevakuutuslain 7 §:n 2 momentissa säädetään.

Sosiaali- ja terveysministeriössä arvioitiin, että kaikki todetut muutostarpeet on syytä toteuttaa samanaikaisesti ja koko 7 §:n muuttamista koskeva hallituksen esitys valmisteltiin. Tämän lisäksi lain 20 §:ään tehtiin vastaava muutos. Oikeusministeriö kuitenkin katsoi muutosehdotusta koskevassa lausunnossaan, että rikostapauksia koskevan 2 momentin muutostarpeet tulisi vielä selvittää erikseen ja valmistella perusteellisemmin ottaen huomioon paitsi yleiset oikeuspoliittiset syyt myös hallituksen esitys HE 240/2001 vp, jossa nykyisten luvatonta käyttöä koskevien säännösten tilalle ehdotetaan erityiset moottorikulkuneuvon käyttövarkautta koskevat rikostunnusmerkistöt. Esityksen eduskuntakäsittely on vielä kesken. Oikeusministeriö katsoi myös, että liikennevakuutuslain myötävaikutussäännöstö tulisi sovittaa myös paremmin vastaamaan raideliikennevastuulain (113/1999) myötävaikutussäännöstöä.

Tässä tilanteessa ja ottaen huomioon 7 §:n 3 momentin muutosten voimaansaattamisen kiireellisyys sosiaali- ja terveysministeriö päätti tässä vaiheessa esittää eduskunnalle vain säännöksen kolmannen momentin muuttamista. Säännöksen sekä lain 20 §:n kokonaismuutosta kuitenkin edelleen valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, johon myös oikeusministeriö osallistuu. Muutosta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa mahdollisimman pian.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Klaus Bremer /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker