LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp

LiVM 9/2006 vp - HE 40/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 40/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

pääjohtaja Markku Mylly, Merenkulkulaitos

yksikönpäällikkö Kari Lampela, Suomen ympäristökeskus SYKE

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Merenkulkulaitoksesta annettua lakia muutetaan siten, että Merenkulkulaitoksen jako keskushallintoon ja aluehallintoon poistetaan. Laista poistetaan maininnat keskus- ja aluehallinnosta sekä merenkulkupiireistä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa Merenkulkulaitoksen organisaatiorakennetta, selkeyttää toimintatapoja sekä lisätä hallinnon palveluiden saatavuutta, laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta. Näistä syistä valiokunta pitää ehdotettua uudistusta sinänsä kannatettavana ja julkisen hallinnon yleisten kehittämistavoitteiden suuntaisena.

Valiokunta haluaa kuitenkin tässä yhteydessä tuoda esille huolensa merellisten öljyntorjuntapalvelujen saatavuuden jatkuvuudesta Suomessa. Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistuksessa 2004 yhdeksän väylänhoitoalusta, jotka kaikki ovat myös öljyntorjuntaan varustettuja monitoimialuksia, siirrettiin perustetun Varustamoliikelaitoksen omistukseen. Varustamoliikelaitoksesta annetun lain mukaan Varustamoliikelaitos on velvollinen tarjoutumaan öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa.

Merenkulkulaitoksen tilaamien väylänhoitopalvelujen nyt vähentyessä väyläalusten käyttö on merkittävästi pienentynyt ja yksi alus on seisomassa miehittämättömänä, joten alusten valmius öljyntorjuntatehtäviin on laskenut. Valiokunta katsoo, että merenkulkuhallinnon edelleen kehittämisen yhteydessä tulee vastaisuudessa ottaa huomioon myös öljyntorjuntavalmiuden säilyttämisen tärkeys. Valiokunta toteaa, että tämä on perusteltua myös siitä syystä, että osa väyläaluksista on hankittu ympäristömäärärahoista ja niiden kunnossapito sekä peruskorjaukset ovat lähes kokonaan rahoitettu öljysuojarahastosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker