LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2007 vp

LiVM 9/2007 vp - HE 134/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 134/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos Matti Roine ja hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamista niin, että yksittäisten julkisten tietojen luovuttamista koskevasta pykälästä poistettaisiin sana käyttövastaava väliaikaisesti. Lisäksi ehdotetaan rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain, ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta annetun lain ajoneuvon käyttövastaavaa ja käyttövastaavan rekisteriin merkitsemistä koskevien säännösten voimaantulosäännöksiä muutettaviksi siten, että ne tulisivat voimaan   1 päivänä tammikuuta 2011.   Lait   on   tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 2008 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksessä todetaan, että lakien voimaantulon siirtäminen johtuu Ajoneuvohallintokeskuksen palvelujen kokonaisuudistuksesta (PALKO). Hankkeen laajuutta ja vaikeutta ei ole arvioitu oikein ja hankkeen projektien aikatauluja on jouduttu muuttamaan, joiltakin osin jopa useampaan kertaan. Valiokunta pitää hankkeen toteuttamista epäonnistuneena ja kiinnittää huomiota siihen, että lykkäyksistä aiheutuu myös ongelmia muille projekteille. Valiokunta kiinnittääkin vakavaa huomiota hankkeen toteuttamiseen ja korostaa, että liikenne- ja viestintäministeriön tulee valvoa hankkeen toteutumista ja aikatauluissa pysymistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker