LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp

LiVM 9/2009 vp - HE 66/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä toukokuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta (HE 66/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Tiina Jokinen, liikenne- ja viestintäministeriö

toimistopäällikkö Ove Hagerlund, Merenkulkulaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Konepäällystöliitto
 • Suomen Laivanpäällystöliitto
 • Suomen Merimies-Unioni ry
 • Kotkan merenkulkuoppilaitos
 • Suomen Varustamot ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta vuonna 1978 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean MSC:n 81. istunnossa vuonna 2006.

Muutoksella yleissopimuksen liitteeseen lisätään aluksen turvapäällikön pätevyyskirjan myöntämisen pakolliset vähimmäisvaatimukset. Sopimusvaltioiden on huolehdittava aluksen turvapäällikön pätevyyskirjojen myöntämisestä. Sopimusvaltio saa 1 päivään heinäkuuta 2009 asti tunnustaa päteviksi henkilöt, joilla oli ennen liitteen muutoksen voimaantuloa pätevyyskirja tai muu pätevyyden vahvistava asiakirja.

Eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotetaan myös laki yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta.

Yleissopimuksen liitteen muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Suomi on ilmoittanut diplomaattiteitse IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen. Esitykseen sisältyvän lain on tarkoitus tulla voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin yleissopimuksen liitteen muutokset tulevat Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta pitää saamansa selvityksen perusteella hyvänä, että jokaisella aluksen turvapäälliköllä tulee olla riittävä yleissopimuksen liitteessä tarkoitettu käytännön kokemus meripalvelusta ja turvapäällikön pätevyyteen riittävä koulutus. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula