LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2012 vp

LiVM 9/2012 vp - HE 53/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 53/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, liikenne- ja viestintäministeriö

lakimies Anne Kangasniemi, Suomen Taksiliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Rajavartiolaitos
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Tornion kaupunki.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa elokuussa 2011 tehdyn sopimuksen.

Sopimuksen tavoitteena on kehittää Suomen ja Ruotsin pohjoista raja-aluetta, poistaa rajaesteitä ja kehittää raja-alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä ja väestön hyvinvointia laillistamalla alueella jo harjoitettu kansainvälinen taksiliikenne.

Sopimus sisältää määräykset taksiyritysten velvollisuuksista ja siitä, miten taksiliikennettä saa harjoittaa. Lisäksi se sisältää määräykset toimivaltaisista viranomaisista, tiedonvaihdosta viranomaisten kesken sekä tarvittavista asiakirjoista ja riitojen ratkaisusta. Sopimus edellyttää, että toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimusta rikkonutta taksiyritystä kohtaan.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Ehdotettu laki sisältäisi sopimuksen vaatimat seuraamukset sekä suomalaisia taksiluvan haltijoita koskevat tärkeimmät velvoitteet liikenteen harjoittamisesta, kuten asemapaikalle palaamisvelvoitteen. Velvoitteet vastaavat kansallista lainsäädäntöä, ja niiden pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa taksipalvelujen säilyminen asemapaikalla Suomessa.

Sopimus tulee voimaan, kun on kulunut 30 päivää siitä, kun sopimuspuolet ovat diplomaattista tietä antaneet toisilleen kirjallisen ilmoituksen eli nootin siitä, että asianomaisen valtion kansalliset vaatimukset sopimuksen voimaansaattamiseksi on tehty. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittävää taksiliikennettä on käytännössä harjoitettu jo pitkään ilman sitä koskevia nimenomaisia säännöksiä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan erityisesti suomalaisille taksiyrittäjille on tarjoutunut liiketoimintamahdollisuuksia rajat ylittävässä liikenteessä johtuen siitä, että takseja on usein ollut enemmän käytettävissä Suomen puolella.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotuksella virallistetaan jo nykyisin noudatettavat käytännöt, varmistetaan taksiyrittäjiä koskevien tiettyjen velvoitteiden noudattaminen myös rajat ylittävässä liikenteessä ja mm. säädetään sanktioista sääntöjen noudattamatta jättämiselle. Muita keskeisiä sopimuksen määräyksiä ovat kiellettyjen ja toisaalta sallittujen kuljetusten määritteleminen, riitojen ratkaisua ja verovapautta koskevat määräykset sekä mm. seuraamuksista ilmoittamista sopimusosapuolten viranomaisten välillä koskevat määräykset.

Valiokunta katsoo, että esitys on omiaan edistämään pohjoisen raja-alueen yrittäjyyttä, taksipalvelujen saatavuutta ja väestön liikkumismahdollisuuksia. Lisäksi sopimuksella voidaan varmistaa, että taksipalvelut kuitenkin säilyvät niille määrätyillä asemapaikoilla Suomessa. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että raja-alueen taksiliikenteessä noudatettavia sääntöjä selkeytetään ja täsmennetään yhteisten toimintatapojen noudattamisen varmistamiseksi. Valiokunta toteaa, että mm. sopimusosapuolten välillä olevien taksiliikennettä koskevien säännösten eroista johtuen ehdotettujen säännösten noudattamista ja vaikutuksia tulee jatkossa seurata ja kiinnittää valvontaan riittävästi huomiota.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Ari Jalonen /ps
 • Kalle Jokinen /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (osittain)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula