LISÄTALOUSARVIOALOITE 180/2014 vp

LTA 180/2014 vp - Anne Kalmari /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Äänekosken biotuotetehtaan raaka-ainekuljetuksissa käytettävän Keski-Suomen alempiasteisen tiestön parantamiseen

Eduskunnalle

Alemman asteisen tiestön eli seutu- ja yhdysteiden osuus on Keski-Suomessa maakunnan kokoon nähden poikkeuksellisen suuri ja tiestön tila kehno, mikä vaikeuttaa etenkin elinkeinoelämän kuljetuksia. Metsä Groupin Äänekoskelle suunnittelema biotuotetehdas, joka on Suomen kautta aikain suurin metsäteollisuusinvestointi, merkitsee kuljetuksien huomattavaa lisätarvetta. Pääosa eli lähes 80 % tehtaan tarvitsemasta raaka-puusta tullaan kuljettamaan tehtaalle rekoilla, jotka aiempaa painavampina tulevat kuormittamaan rajusti jo ennestään heikkotasoista alempiasteista tiestöä. Koska tavarajunia tullaan käyttämään vasta yli 150 kilometrin kuljetusetäisyyksillä tehtaasta, tulee koko Keski-Suomen alueelle painottuva puunhankinta tapahtumaan rekka-autoja käyttäen.

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksessa ollaan parhaillaan selvittämässä Äänekosken biotuotetehtaan kuljetuksista tiestölle aiheutuvia välttämättömiä parantamistarpeita, joiden arvioidaan ulottuvan koko maakunnan alueelle. Selvitystä laadittaessa on tunnistettu etenkin Pohjanmaan suunnasta Äänekoskelle johtavien seututeiden parantamisen välttämättömyys. Tällaisia teitä ovat esimerkiksi maantie 627 Multia—Uurainen—Hirvaskangas, maantie 633 Saarijärvi—Väätäiskylä sekä tie 636 Karstulasta Pylkönmäen Timpersuntiin.

On erittäin tärkeää, että alemman tieverkon kunnostamiseen tarvittavasta lisärahoituksesta voidaan sopia mahdollisimman pian, jotta Metsä Group pystyy valmistelemaan ja tekemään varsinaisen investointipäätöksensä tietoisena raaka-ainehankintansa kannalta välttämättömän infrastruktuurin tasosta. Tiestön parantaminen tulee voida käynnistää mahdollisimman nopeasti, jotta tehtaan logistinen kilpailukyky olisi riittävä jo sen käynnistysvuonna 2017.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Äänekosken biotuotetehtaan raaka-ainekuljetuksissa käytettävän Keski-Suomen alempiasteisen tiestön parantamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Anne Kalmari /kesk

​​​​