LISÄTALOUSARVIOALOITE 191/2014 vp

LTA 191/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäjärjestelyihin Kurikassa

Eduskunnalle

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on nimennyt liikennejärjestelmäsuunnitelmassaan valtakunnan tasolla päätettävien liikennehankkeiden osalta yhdeksi maakunnan kärkihankkeeksi valtatien 3 Kurikan kohdalla sijaitsevat liittymäjärjestelyt. Kyse on Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta ns. ykköskorin hankkeesta. Hankkeesta on olemassa tiesuunnitelma sekä kustannuslaskelmat.

Alun perin liittymäjärjestelyä esitettiin toteutettavaksi eritasoliittymillä, mutta kustannussyistä niistä on luovuttu ja olemassa olevat Kurikasta valtatie kolmelle johtavat kaksi t-risteystä ollaan korvaamassa joko yhdellä uudella t-risteyksellä tai jättämällä toinen olemassa olevista liittymistä käyttöön ja tekemällä ns. Ikarin liittymän tilalle uusi liittymä, eli t-risteys pohjoisemmaksi. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu kahden uuden kiertoliittymän rakentaminen.

Hankkeella on ilmoitettu tavoiteltavan kantatien 67 ja valtatien 3 liikenteen sujuvoittamista. Liikenne on etenkin Kurikan ja Seinäjoen välillä erittäin vilkasta. Suunnitelmaan kuuluvat myös kalliit melusuojaukset sekä mahdollinen alikulku paikallisliikenteelle.

Koska kyse on valtakunnallisesta tiehankkeesta, vieläpä Euroopan laajuiseen TEN-T-verkostoon kuuluvalla valtatie kolmella, tulee tieverkon ylläpitäjän mielestäni ensisijaisesti huolehtia uusien tiejärjestelyjen rakentamisesta, sikäli kuin kyse ei ole uuden ratkaisun mahdollistamasta katurakentamisesta. Käytännössä tiesuunnitelmaa on laadittu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla, ja esimerkiksi eritasoliittymien sijaan suunnitteilla oleva t-risteys ei ole liikenteellisesti ja maankäytön kannalta yhtä hyvä ratkaisu kuin eritasoliittymä olisi ollut.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäjärjestelyihin Kurikassa.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​