LISÄTALOUSARVIOALOITE 192/2014 vp

LTA 192/2014 vp - Ari Jalonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtateiden 8 ja 23 risteyksen eritasoliittymälle

Eduskunnalle

Valtatien 8 turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden huonoimpia. Valtatien 8 perusparannukset li-säävät huomattavasti tien turvallisuutta ja vähentävät onnettomuuksia. Valtatielle 8 suunniteltuihin hankkeisiin kuuluvat yhteysvälihanke Turun ja Porin välille sekä valtatien uusi linjaus Porin ja Söörmarkun välille.

Valtatien 8 tieosuus Pori—Söörmarkku on tällä hetkellä voimakkaasti kuormittunut, noin 13 300 autoa vuorokaudessa. Tieosa välittää valtatieliikenteen Järvi-Suomen suuntaan (Pori—Jyväskylä—Joensuu). Tien liikennemäärän on laskettu edelleen kasvavan ja sen onnettomuustiheys on keskimääräistä suurempi. Siksi on tarvetta tien uudelle linjaukselle muutostöineen, joista tärkeimpänä on eritasoliittymä valtateiden 8 ja 23 risteykseen, eli Söörmarkun risteykseen.

Söörmarkun risteykseen on eritasoliittymän vaihtoehtoina ehdotettu liikennevaloja tai kierto-liittymää. Nämä eivät kuitenkaan palvelisi liikennettä enää siinä vaiheessa, kun Pori—Söörmarkku-välin muu parannus saadaan tehtyä. Suunnitteilla olevassa linjauksessa valtatie siirtyisi Hyvelän kohdalla uudelle linjaukselle (nykytien länsipuolelle) ja palaisi vanhalle linjaukselle Söörmarkun kohdalla vähän ennen suunniteltua eritasoliittymää. Söörmarkun eritasoliittymän kustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa (alkuperäisen kustannusarvion mukaan).

Liikennetaloudellisista syistä on mietitty myös nykyisen valtatien rakentamista nelikaistaiseksi. Tämä ratkaisu on kuitenkin maakuntakaavan sekä Porin osayleiskaavan vastainen. Toisaalta tämän vaihtoehdon toteutuminen ei muuttaisi tilannetta Söörmarkun risteyksen ja eritasoliittymän kohdalla, sillä liikenne kulkisi joka tapauksessa sen kautta.

Hankkeelle ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), sillä se ei laajuudeltaan eikä muutenkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätös 21.2.2008).

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 4 200 000 euroa valtateiden 8 ja 23 risteyksen eritasoliittymän rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Ari Jalonen /ps

​​​​