LISÄTALOUSARVIOALOITE 196/2014 vp

LTA 196/2014 vp - Pentti Kettunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Talvivaaran kaivoksen prosessivesien puhdistamon rakentamiseen

Eduskunnalle

Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen alueella on prosessivesiä eri arvioiden mukaan 9—11 miljoonaa kuutiometriä (m3). On vaarana, että kevään sulamisvedet eivät mahdu kaivosalueelle rakennettuihin altaisiin ja ympäristölle vaaralliset prosessivedet karkaavat Oulujärven ja Vuoksen vesistöihin.

Tähän tilanteeseen on jouduttu nykyisen ja edellisten hallitusten ymmärtämättömyyden ja toimimattomuuden takia. Keväällä 2011 aloittaneessa Kataisen-Urpilaisen hallituksessa omistajaohjausministerinä toimi vihreiden Heidi Hautala ja ympäristöministerinä Ville Niinistö. Hautala ja Niinistö laiminlöivät heille kuuluvat vastuut, minkä vuoksi Talvivaaran kaivoksen alapuoliset vesistöt ovat ympäristökatastrofin partaalla. Kataisen-Urpilaisen hallituksen jälkeenkään eivät kyseisen vastuualueen ministerit ole tehneet ratkaisevia linjauksia Talvivaaran kaivoksen jätevesiasioissa.

Konkurssiin mennyt kaivosyhtiö on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) lupaa rakentaa kaivosalueelta jätevesien purkuputki suoraan Nuasjärveen, jonka vedet laskevat Kajaaninjoen kautta Oulujärveen ja siitä edelleen Oulujoen kautta Pohjanlahteen. Oulun kaupunki ottaa ainakin osittain talousvetensä Oulujoesta.

Jos Pohjois-Suomen AVI antaa luvan purkuputken rakentamiseen, tietää se Nuasjärven ja Oulujärven rannoilla olevien loma-asuntojen ja rantatonttien arvojen romahtamista. Samalla se tarkoittaa myös Oulujärven ammattikalastajien kalasaaliiden markkinoiden vaikeutumista.

Kuka haluaa ostaa sellaista kalaa, jonka tiedetään olevan Talvivaaran kaivoksen jätevesissä kasvanutta?

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että Pohjois-Suomen AVI:n ei tule myöntää lupaa purkuputken rakentamiselle. Sen sijaan kaivosyhtiö on velvoitettava pikaisesti rakentamaan kaivosalueelle riittävän tehokas kaivoksen prosessivesien puhdistusjärjestelmä, jolloin ei ole tarvetta laskea jätevesiä vesistöön suoraan eikä purkuputkea pitkin.

Puhdistettuja vesiä kaivosyhtiö voisi tarvittaessa käyttää uudelleen sisäisenä kiertona kaivoksen tarvitsemaan prosessiin.

Viranomaisten, Kainuun ELY-keskus mukaan lukien, on valvottava, että puhdistamohanke toteutuu riittävän tehokkaana, ja hallituksen on valvottava, että Talvivaarassa ei pääse tapahtumaan katastrofeja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  32.01.22 lisäyksenä 10 000 000 euroa Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosalueen jätevesipuhdistamon rakentamiseen. Myös purkuputken rakentamiseen varatut rahat käytetään puhdistamon rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

 • Pentti Kettunen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Timo Soini /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Kaj Turunen /ps

​​​​