LISÄTALOUSARVIOALOITE 27/2001 vp

LTA 27/2001 vp - Merikukka Forsius /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalouden ympäristötukeen

Eduskunnalle

Nykyinen maatalouden ympäristötuki ohjelmakaudelle 2000—2006 hyväksyttiin kesäkuun 2000 lopussa, jolloin Euroopan komissio hyväksyi ympäristötukijärjestelmän sisältäneen Suomen ehdotuksen horisontaaliseksi maaseudun kehittämisohjelmaksi. Se perustui EU:n ns. maaseutuasetukseen (EY) n:o 1257/1999, joka oli osa Agenda 2000 -ratkaisua. Kotimaisessa lainsäädännössä maatalouden ympäristötuen perustan muodostaa valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta (644/2000).

Suomalaisten maataloustuottajien kiinnostus ympäristötukeen ylitti huomattavasti virallisen 75 prosentin peltopinta-alatavoitteen, ja siten ympäristötuen kokonaisvaje on kuluvana vuonna arviolta noin 110 miljoonaa markkaa. Tänä vuonna valtio ei ole voinut tehdä sopimuksia uusien tuottajien kanssa, jotka olisivat olleet halukkaita hakemaan ympäristötuen perustukea mm. LUEL-sopimuksista vapautuville aloille ja niitä erityistukia, joita viime vuonna voimaan tullut ympäristötukiohjelma tarjoaa. Erityisen suuria vaikeuksia on ollut vastata tuottajien ilmoittamaan halukkuuteen siirtyä luomutuotantoon.

Mikäli luomutuotannon peltopinta-alaa aiotaan nostaa kymmeneen prosenttiin vuoteen 2006 mennessä, kuten maatalousministeri Hemilä on julkisuudessa esittänyt, tasaisen kasvun vauhdilla luomutuotantoon olisi siirrettävä vuosittain 15 000 hehtaaria. Luomutuottajat ovat valmiita tähän, mutta tavoitteen toteutuminen on mahdotonta ilman lisärahaa.

Taloudellista lisäpanostusta tarvitaan, mikäli luomutuotanto halutaan saada kasvu-uralle. Luomutuottajille on selkeästi viestitettävä, että luomutuotannon kehittäminen on kansallisesti tärkeää. Tehokkaimmin tämä onnistuu turvaamalla luomutuotannon taloudelliset edellytykset.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  30.12.45 lisäyksenä 35 000 000 markkaa maatalouden ympäristötukeen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Merikukka Forsius /vihr