LISÄTALOUSARVIOALOITE 4/2001 vp

LTA 4/2001 vp - Petri Salo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talousrikosten torjuntaan

Eduskunnalle

Hallitus on jo hallitusohjelmassaan sitoutunut kiinnittämään erityistä huomiota harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan kehittämällä viranomaisten toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja verotusmenettelyä. Työ talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi käynnistettiin valtioneuvoston 22.10.1998 tekemällä periaatepäätöksellä hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi sekä sitä 16.3.2000 seuranneella periaatepäätöksellä harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämisestä. Jo nyt toteutetuilla toimenpiteillä on ollut selvää vaikutusta: viranomaisten tietoon tulleiden kirjanpitorikosten, veropetosten ja velallisen rikosten yhteenlaskettu määrä on kääntynyt laskuun vuoden 1996 jälkeen. Myös talousrikoksista takaisinsaadun rikoshyödyn määrä on ollut merkittävä (esim. vuodelta 1999 yli 172 miljoonaa markkaa) ja ylittänyt poliisin sille asettamat tavoitteet. Talousrikostorjuntaohjelman kestoaika, kuten myös viranomaisyhteistyötä edistänyt projekti, päättyy vuoden 2001 lopussa. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että tätä työtä jatketaan pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti.

Erityisen tärkeäksi on osoittautunut riittävien resurssien turvaaminen talousrikosten tutkintaan poliisitoimen sisällä. Asianosaisten oikeusturvan kannalta oleellista on laadukas ja riittävän ripeästi suoritettu tutkinta. Tämä voidaan taata ainoastaan riittävillä viranomaisresursseilla sekä ammattitaitoisella, päätoimisella talousrikoshenkilöstöllä. Talousrikoksiin keskittyneiden poliisien määrä on kuitenkin viime vuosina vähentynyt, mikä johtuu lähinnä poliisien haluttomuudesta siirtyä tutkintatehtäviin mm. palkkauksen vuoksi. Ehdotankin, että poliisitoimen toimintamenoihin lisättäisiin 5 000 000 markkaa kohdennettavaksi uusien talousrikostutkijoiden palkkaamiseen ja/tai tutkijoiden palkkauksen tarkistamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  26.75.21 lisäyksenä 5 000 000 markkaa poliisitoimen toimintamenoihin talousrikosten torjunnan resurssoinnin turvaamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Salo /kok
  • Pekka Ravi /kok
  • Pertti Hemmilä /kok