LISÄTALOUSARVIOALOITE 40/2007 vp

LTA 40/2007 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Valtionvelan nettokuoletusten vähentäminen

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio on yli 1,4 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Samanaikaisesti hyvän taloustilanteen ja ennakoitua suurempien valtion tulojen kanssa monien keskeisten peruspalvelujen tuottamisessa kärsitään vakavista resurssiongelmista. Kuntien kyky hoitaa etenkin sosiaali- ja terveyspalveluita riittävän laadukkaasti ja tarvittavassa määrin on heikko.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä olisi sen vuoksi tärkeää ohjata osa hallituksen velan maksuun esittämistä määrärahoista sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseen. Kunnilla tulee olla mahdollisuuksia varautua myös alipalkattujen koulutettujen naisvaltaisten alojen, erityisesti hoitoalan, oikeutettuihin palkankorotuksiin.

Pahimpina epäkohtia ovat vanhustenhoidon ja omaishoidon liian niukat resurssit. Vanhustenhoidon taso on valtion tilintarkastajien viimeisimmän raportin mukaan paikoin perusoikeuksien vastaisessa tilassa. Kokonaispanostus palveluihin on määritelty niin pieneksi, että tyydyttävää vanhustenhoidon tasoa ei ole mahdollista saavuttaa.

Vanhustenhuollossa ongelmana on henkilöstön niukkuus niin kotipalveluissa, omaishoidon tukipalveluissa kuin laitoshoidossakin. Hyvän laatutason saavuttaminen edellyttää kuntien valtionosuuksien lisärahoitusta sekä selkeämpää normitusta. Omaishoidon toteutus on joutunut usein joustamaan kunnallistaloudellisen tilanteen vuoksi. Omaishoidon tuki olisi tarpeellista mahdollistaa jokaiselle kriteerit täyttävälle omaishoitajalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion momentilta  37.01.94 100 000 000 euroa valtionvelan nettokuoletuksiin ja velanhallintaan osoitetusta määrärahasta.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tarja Tallqvist /kd