LISÄTALOUSARVIOALOITE 93/2008 vp

LTA 93/2008 vp - Merja Kuusisto /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kehä IV:n suunnitteluun

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Nykyisellään Hämeenlinnanväylän (valtatie 3), Lahdenväylän (valtatie 4) ja Vanhan Lahdentien (maantie 140) väliltä puuttuu seudullinen poikittaisyhteys. Kehä IV toteutettaisiin uutena tieyhteytenä välillä Hämeenlinnanväylä—Tuusulanväylä ja tien parantamisena (Kulomäentie, maantie 152) välillä Tuusulanväylä—Vanha Lahdentie.

Kaupunkirakenne on levittäytynyt Hämeenlinnanväylän, Tuusulanväylän ja Lahdenväylän suunnissa Kehä III:n pohjoispuolelle. Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolisen maankäytön kehittyminen lähitulevaisuudessa lisää poikittaisyhteyden tarvetta. Kehä IV:n toteuttaminen siirtäisi osan Kehä III:n liikenteestä tälle uudelle tieyhteydelle. Nykyisen Kulomäentien liikenneturvallisuus on huono, melun ohjearvot ylittyvät ja joukkoliikenne- sekä liittymäjärjestelyissä on puutteita. Kulomäentien nykyiset liikennemäärät vaihtelevat 9 000 ajoneuvosta 12 500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 5—8 %. Vuosina 2001—2005 Kulomäentiellä tapahtui yhteensä 16 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa loukkaantui 23 ja kuoli 1 henkilöä.

Hankkeen toteuttamisen ansiosta nykyisen Kulomäentien liikenneturvallisuus paranee liikennevalojen ja kahden ajoradan myötä sekä meluhaitat vähenevät. Uusi tieyhteys lentoaseman pohjoispuolella mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen, Kehä III:n liikennemäärien kasvu hidastuu sekä sen rinnakkaisteiden liikennekuormitus vähenee ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Kevyen liikenteen yhteydet paranevat koko Kehä IV:n varrella.

Hankkeen toteutuksen kustannusarvio on 71 miljoonaa euroa. Maankäytön kehittymisen takia tieyhteyden suunnittelu olisi saatava pikaisesti käyntiin. Hankkeen alustava suunnittelu rahoitetaan perustienpidon määrärahalla, joten perustienpidon määrärahaan saatava lisäys edistäisi hankkeen suunnittelua. Tiesuunnitelman tekemisen kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 2 100 000 euroa Kehä IV:n suunnittelua varten.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Merja Kuusisto /sd

​​​​