LISÄTALOUSARVIOALOITE 95/2008 vp

LTA 95/2008 vp - Sari Palm /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanteiden kunnostamiseen

Eduskunnalle

Perustienpidon määrärahat eivät vastaa kustannuskehityksen ollessa kiivasta todellista tarvetta. Tienpidossa voidaan tehdä vain kaikkein kiireisimmät tehtävät eikä tieverkoston kuntoa pystytä kaikilta osin näin edes ylläpitämään. Huolellinen tieverkoston kunnostaminen on sekä omaisuuden hoitoa, turvallisuutta että työllistävää toimintaa.

Esimerkiksi Kymenlaaksossa, jossa julkisen liikenteen verkosto ei ulotu pienempiin kyliin, maanteiden kunto on osin huono. Esimerkiksi Kaipiaisista Sippolaan johtavan tien osuus Enäjärveltä Saittaralle on hiekkapintainen ja heikossa kunnossa. Vastaava tilanne on Hirvelästä Uttiin, jossa päällystämätöntä tietä on Saverolle asti. Paikalliset asukkaat käyttävät mielellään maantieverkostoa, ovathan valtatiet täynnä rajaseudun rekkaliikennettä.

Perustienpidon määräraha on siirtomääräraha, jota voidaan käyttää kahden vuoden aikana.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa kaakkoisen Suomen tieverkoston päällystystöihin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Sari Palm /kd

​​​​