MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2011 vp

MmVL 3/2011 vp - K 2/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä toukokuuta 2011 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2010 (K 2/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö

metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö

eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö

ylitarkastaja Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö

yksikönjohtaja Hanna Kortemaa ja ylitarkastaja Atro Virtanen, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira

tuotantopäällikkö Jukka-Pekka Palohuhta, Suomen siemenperunakeskus Oy

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Maa- ja metsätalousvaliokunta rajaa lausuntonsa kertomuksen eräiden lausumien käsittelemiseen.

Yksityiskohtaiset kannanotot

Metsäsuunnitelma ja nuoren metsän hoito

(HE 212/1997 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Eduskunta edellytti kiinnittäen samalla huomiota nuoren metsän hoitotarpeen laajuuteen ja kiireellisyyteen, että myös metsätalouden organisaation kautta ohjataan varoja työllisyystöihin.

Valiokunnan kannanotto

Valiokunta toteaa, että asiakohdan otsikosta ilmenevä metsäsuunnitelmaa koskeva lausuma on jo aikaisemmin poistettu.

Kertomukseen edelleen sisältyvässä lausumassa edellytetään, että myös metsätalouden organisaation kautta ohjataan varoja työllisyystöihin. Samalla siinä on kiinnitetty huomiota nuoren metsän hoitotarpeen laajuuteen ja kiireellisyyteen, mitä valiokunta tässäkin yhteydessä voimakkaasti painottaa. Valiokunnalle toimitetusta selvityksestä käy ilmi, että voimassa olevien säännösten ja niihin jo hyväksyttyjen muutosten mukaan työllisyysehtoisesta nuoren metsän hoidosta ja energiapuun korjuusta voidaan tehdä rahoituspäätöksiä.

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Siemenhuollon toimivuuden ja siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden turvaaminen

(HE 45/2000 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Eduskunta edellytti 15.6.2000, että hallituksen tulee vaikuttaa EU:n komissioon siten, että komissio tekee ehdotuksen, joka mahdollistaa toimenpiteet maamme siemenhuollon toimivuuden ja Suomen oloissa käyttökelpoisen siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden turvaamiseksi siten kuin eduskunta on jo aikaisemmin edellyttänyt.

Valiokunnan kannanotto

Valiokunnalle toimitetusta selvityksestä käy ilmi, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille tarpeestaan itävyyspoikkeukseen ja jos mikään toinen jäsenvaltio ei ilmoita saatavilla olevasta vastaavasta, laatuvaatimukset täyttävästä siementavarasta, itävyysvaatimuksesta voidaan ilman erillistä komission päätöstä poiketa. Suomi on viime vuosina hakenut poikkeusta pellavalle, puna-apilalle ja härkäpavulle. Kyseisissä poikkeustilanteissa muista jäsenvaltioista ei ole löytynyt Suomen olosuhteisiin sopivia lajikkeita. Selvityksessä on todettu, että menettely toimii varsin mutkattomasti ja nopeasti ilman suurempaa hallinnollista taakkaa.

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Metsäkauriin metsästys

(HE 278/2004 vp, LA 16/2005 vp — EV 31/2005 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Eduskunta edellytti 15.4.2005, että hallitus seuraa metsäkauriin metsästyksen saalismäärien sekä metsäkauriskannan kehitystä samoin kuin metsäkauriin aiheuttamien vahinkojen korvauskäytäntöä ja että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan seurannan tuloksista selvitys vuoden 2006 loppuun mennessä.

Valiokunnan kannanotto

Valiokunta toteaa, että 1.3.2011 voimaan tulleeseen metsästyslain muutokseen (159/2011) sisältyvästä 30 §:n 2 momentista käy ilmi, että saaliiksi saadusta metsäkauriista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle tiedot kannan kehityksen seurantaa varten. Lisäksi hallituksen kertomukseen sisältyvässä erillisessä lausumassa (HE 90/2008 vp — EV 198/2008 vp) edellytetään, että riistavahinkolain vaikutuksia seurataan.

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Elintarvikevalvonta

(HE 53/2005 vp — EV 202/2005 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 1. Eduskunta edellytti 12.12.2005, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2007 loppuun mennessä selvitys uudistuksen vaikutuksista elintarvikevalvontaan kunnissa samoin kuin valvontamaksuista aiheutuvien kustannusten kohdistumisesta erikokoisiin yrityksiin alueellisesti ja toimialakohtaisesti.
 2. Eduskunta edellytti, että yhteisön säännöksistä johtuvat laitosten uudelleenhyväksymiset toteutetaan laitoksiin tehtävillä kevennetyillä valvontakäynneillä siten, että valvontakäynneistä aiheutuvat valvontamaksut muodostuvat mahdollisimman alhaisiksi.
Valiokunnan kannanotto

Mietinnössään hallituksen esityksestä laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta (MmVM 32/2010 vp — HE 293/2010 vp) valiokunta on ottanut kantaa lausumissa kosketeltuihin kysymyksiin. Mietintöön sisältyy myös seurantaa koskeva uusi lausuma.

Valiokunta katsoo, että lausumat voidaan poistaa.

Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

(HE 35/2006 vp — EV 72/2006 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Eduskunta edellytti 8.6.2006, että ehdotetusta laista kunnille mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset tulee korvata täysimääräisesti.

Valiokunnan kannanotto

Eduskunta on myöhemmin hyväksynyt asiasta uuden lausuman (Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa HE 232/2009 vp — EV 26/2010 vp).

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Kalastuksen rajoittaminen

(HE 29/2010 vp — EV 106/2010 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 1. Eduskunta edellytti 24.6.2010, että kalastuslain valvontaa ja rangaistuksia koskevien säännösten uusimisen yhteydessä lakiin lisätään pikaisesti mahdolliset saimaannorpan suojelusopimusten rikkomiseen liittyvät seuraamussäännökset.
Valiokunnan kannanotto

Valiokunta toteaa, että lausumassa tarkoitetut seuraamussäännökset on lisätty lakiin, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta (HE 271/2010 vp).

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Tulvakorvausjärjestelmän uudistaminen

(HE 30/2010 vp — EV 91/2010 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Eduskunta edellytti 1.6.2010, että tulvakorvausjärjestelmän kokonaisuudistus saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pikaisesti.

Valiokunnan kannanotto

Valiokunta toteaa, että lausumassa tarkoitetut lainsäädäntötoimet on toteutettu, kun eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi. (HE 295/2010 vp).

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Yhteenveto

Valiokunta toteaa, että kertomuksesta voidaan poistaa seuraavat lausumat:

 • Metsäsuunnitelma ja nuoren metsän hoito (HE 212/2007 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 • Siemenhuollon toimivuuden ja siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden turvaaminen (HE 45/2000 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 • Metsäkauriin metsästys (HE 278/2004 vp, LA 16/2005 vp — EV 31/2005 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 • Elintarvikevalvonta (HE 53/2005 vp — EV 202/2005 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 • Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista (HE 35/2006 vp — EV 72/2006 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 • Kalastuksen rajoittaminen (HE 29/2010 vp — EV 106/2010 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta), ensimmäinen lausuma
 • Tulvakorvausjärjestelmän uudistaminen (HE 30/2010 vp — EV 91/2010 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta).

Lausunto

Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd (osittain)
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • vjäs. Teuvo Hakkarainen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius