MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2007 vp

MmVL 7/2007 vp - K 4/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä huhtikuuta 2007 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2006 (K 4/2007 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maatalousneuvos Kirsi Heinonen ja ylitarkastaja Hannele Sankari, maa- ja metsätalousministeriö

hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö

ylitarkastaja Minna Salo, Maaseutuvirasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Maa- ja metsätalousvaliokunta rajaa lausunnon kertomuksen eräiden lausumien käsittelemiseen.

Yksityiskohtaiset kannanotot

Metsälaki ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta

(HE 63/1996 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 1. Eduskunta edellytti 3.12.1996, että hallitus seuraa metsälainsäädäntöön sisältyvien metsän uudistamista koskevien säännösten täytäntöönpanoa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi niin, että mahdolliset uudistamistoiminnassa esiintyvät epäkohdat voidaan poistaa.
 2. Eduskunta edellytti, että valtion talousarvion laatimisen yhteydessä huolehditaan riittävien määrärahojen osoittamisesta metsälainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin.
 3. Eduskunta edellytti, että metsäkeskusten metsälainsäädännön uudistamisen johdosta lisääntyvät ja muuttuvat tehtävät otetaan huomioon niiden henkilövoimavaroihin vaikuttavia päätöksiä tehtäessä.
Valiokunnan kannanotto
 1. Kertomuksesta käy ilmi, että metsäasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (987/2001) mukaan metsäkeskuksen tuli puuttua yksityismetsälain (412/1967) aikana hakatun alueen metsänuudistamiseen vuoden 2002 loppuun mennessä, jos metsän uudistamisvelvoitteesta ei ollut huolehdittu. Ottaen huomioon muutoinkin kertomuksessa tältä osin esitetyn ja metsälainsäädäntöön viime aikoina tehdyt muutokset sekä sen, että valmisteltavana on Kansallinen metsäohjelma 2015, valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.
 2. Ottaen huomioon kertomuksessa esitetyn ja sen, että Kansallinen metsäohjelma 2015, jossa määrärahatarpeet arvioidaan, on valmisteltavana, valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.
 3. Kertomuksesta käy ilmi, että valtiontaloudellisista syistä ei ole mahdollista lisätä tarkoitukseen osoitettavia määrärahoja, vaan metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tulee lisätä toimintansa tuottavuutta. Viitaten lisäksi lausumaan Metsäkeskusten toiminnan kehittäminen ja tehostaminen (HE 175/2005 vpEV 200/2005 vp) sekä siltä osin kertomuksessa todettuun, valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Maitokiintiöt

(HE 29/1997 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 1. Eduskunta edellytti 16.5.1997, että tuotantorenkaan ja yhteenliittymän purkautuessa toimintaa jatkavien osakkaiden edut turvataan siten, että toimintaa jatkavat voivat halutessaan säilyttää tuotantorenkaan viitemäärän kokonaisuudessaan. Viime kädessä tulee myöntää koko menetettyä määrää vastaava lisäkiintiö. Maa- ja metsätalousministeriön meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 12 päivänä maaliskuuta 1997 antaman päätöksen (219/1997) 5 §:ään liittyen eduskunta edellyttää, että tapauksessa, jossa sisarusten keskeisellä vuokrasopimuksella on vuokrattu maiden ohessa maitokiintiöt, tulee jatkavalle turvata maidontuotannon tason säilyttäminen.
 2. Eduskunta edellytti, että tuottajien viitemäärien ylitysten ja alitusten tasaus tulee toteuttaa ostajatason tasauksena viitemäärien suhteessa, mikä edellyttää edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 16 §:n muuttamista.
 3. Eduskunta edellytti, että mikäli ylimääräistä tuotantotukea maksetaan sen johdosta, että viitemääriä alennetaan meijerimaidon viitemäärien sopeuttamiseksi maakiintiöön, tulee kyseinen tuotantotuen rahoitus järjestää siten, ettei se vaikuta vähentävästi muihin kansallisiin tukiin. Tarpeen vaatiessa tähän tarkoitukseen tulee käyttää maatilatalouden kehittämisrahaston varoja. Eduskunta edellytti edelleen, että kyseistä tukea maksettaessa noudatetaan riittävää joustavuutta muun muassa siten, että tuottajat oikeutetaan tukeen myös siltä osin kuin he eivät vielä ole tuotannossaan pystyneet hyödyntämään hiljattain ostamaansa viitemäärän lisäystä. Päätöksen soveltamisessa tulee maaseutuelinkeinopiireille antaa tarpeellinen harkintavalta.
Valiokunnan kannanotto
 1. Viitaten kertomuksessa esitettyyn valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.
 2. Viitaten kertomuksessa esitettyyn valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa. Valiokunta painottaa kuitenkin tässäkin yhteydessä sitä, että nykyisten päätösten mukaisesti yhteisön maitokiintiöjärjestelmä jatkuu maaliskuun loppuun vuonna 2015. Valiokunta on mietinnössään valtioneuvoston selonteosta maatalouspolitiikasta (MmVM 7/2006 vp — VNS 4/2005 vp) todennut, että myös maidontuotannon kannalta on välttämätöntä, että maataloustuotannon edellytykset turvataan koko EU:n alueella, mukaan luettuna ne alueet, joilla on erityisiä ongelmia. Keskeisenä välineenä maidontuotannossa tähän on kansallisten tukitoimenpiteiden ohella yhteisön maitokiintiöjärjestelmä. Valiokunta pitääkin välttämättömänä, että maamme toimii EU:ssa kaikin keinoin sen puolesta, että maakohtainen kiintiöjärjestelmä jää voimaan vielä vuoden 2015 jälkeenkin. Kiintiöjärjestelmällä pystytään parhaiten turvaamaan maidontuotannon alueellinen jakautuminen EU:ssa, mikä osaltaan rajoittaa myös tuotantoyksiköiden ympäristönkin kannalta haitallista kasvua teollismaiseksi tuotannoksi.
 3. Edellä 2-kohdassa esitetyin perustein valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Metsätilojen tukeminen

(HE 197/1997 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Eduskunta edellytti 10.12.1997, että maaseutuelinkeinolain mukaisia maanjärjestely- ja rahoitusmahdollisuuksia käytetään kompensoivasti alueellisella tasolla metsätaloustoimintaa harjoittavien tahojen metsätilojen tiluskokojen kehittämiseksi ja että lain kumoamisen vaikutuksia muutenkin seurantaan.

Valiokunnan kannanotto

Kertomuksessa esitettyyn viitaten valiokunta ehdottaa lausuman poistamista.

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta

(HE 174/2004 vp — EV 138/2004 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 1. Eduskunta edellytti 27.10.2004, ettei lain väliaikaisia säännöksiä muutoksista energiapuun korjuuta ja haketusta koskevaan tukeen saateta voimaan, ennen kuin on varmistunut, että vastaavia tukisäännöksiä voidaan noudattaa vuoden 2005 jälkeen valtion muuta tukea metsänhoito- ja metsänparannustoimiin vähentämättä.
 2. Eduskunta edellytti, että varsinaiset valmistelut kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain kokonaisuudistukseksi käynnistetään välittömästi ja että uudistusta koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 1.1.2006 mennessä.
Valiokunnan kannanotto

Viitaten kertomuksessa esitettyyn valiokunta ehdottaa lausumien poistamista.

Metsäkeskusten toiminnan kehittäminen ja tehostaminen

(HE 175/2005 vp — EV 200/2005 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Eduskunta edellytti 12.12.2005, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2006 loppuun mennessä selvitys lainmuutoksen vaikutuksista metsäkeskusten toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

Valiokunnan kannanotto

Viitaten kertomuksessa esitettyyn valiokunta ehdottaa lausuman poistamista.

Yhteenveto

Valiokunta toteaa, että kertomuksesta voidaan poistaa seuraavat lausumat:

 • Metsälaki ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (HE 63/1996 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta); lausumat 1—3.
 • Maitokiintiöt (HE 29/1997 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta); lausumat 1—3.
 • Metsätilojen tukeminen (HE 197/1997 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta); lausuma.
 • Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (HE 174/2004 vp — EV 138/2004 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta); lausumat 1 ja 2.
 • Metsäkeskusten toiminnan kehittäminen ja tehostaminen (HE 175/2005 vp — EV 200/2005 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta); lausuma.

Lausunto

Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää perustuslakivaliokunnalle,

että perustuslakivaliokunta mietintöään laatiessaan ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​