MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2004 vp

MmVM 1/2004 vp - HE 176/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2004 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta (HE 176/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jukka Mirvo, maa- ja metsätalousministeriö

erityisasiantuntija Janne Aer, oikeusministeriö

johtaja Pirkko Saarela, Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus

toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys

puheenjohtaja Pekka Aikio ja lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen, saamelaiskäräjät

kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakia sekä kolttalakia muutettavaksi siten, että niissä otettaisiin huomioon perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös. Samalla lakia alemmanasteisten säädösten antamista koskevat valtuutussäännökset ja hallintotehtävien siirtämistä muille kuin viranomaisille koskevat säännökset saatettaisiin perustuslain mukaisiksi.

Kolttalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kolttien luottamusmiehen apuna toimivan sihteerin palkkio voitaisiin maksaa maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lakeihin tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta toteaa, että esityksen keskeisin tavoite on saattaa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki sekä kolttalaki vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että oikeussääntöjen antamista koskevia säännöksiä selkeytetään siten, että lakien valtuutussäännökset yhtenäistetään kaikilta osin. Oikeussääntöjä annettaisiin joko valtioneuvoston asetuksella tai ministeriön asetuksella. Esityksen tavoitteena on myös edistää kolttien omaleimaiseen kulttuuriin kuuluvaa kolttien asiainhoitoa. Kolttalain 57 §:ää ehdotetaankin esityksessä muutettavaksi siten, että kolttien luottamusmiehen apuna toimivan sihteerin palkkio voitaisiin maksaa maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lakeihin tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

40 §.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin sanamuotoa selkeytettäväksi.

54 § (Uusi).

Valiokunta toteaa, että tiedoksiannosta hallintoasioissa annettu laki (236/1966) on kumottu hallintolailla (432/2003), jossa on hallintopäätösten tiedoksiantoa koskevat säännökset. Koska hallintolaissa on voimassa olevan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 54 §:n 1 momenttia vastaavat säännökset, asiasta ei ole enää tarpeen säätää porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaissa. Valiokunta ehdottaakin pykälän 1 momenttiin otettavaksi vain viittauksen hallintolakiin.

Valiokunta katsoo, että pykälän nykyinen toinen momentti on tarpeeton, koska laki tiedoksiannosta hallintoasioissa on edellä todetun mukaisesti kumottu hallintolailla. Valiokunta ehdottaakin momentin poistamista.

2. Laki kolttalain muuttamisesta

20 §.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin sanamuotoa selkeytettäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti:

1.

Laki

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 5 §:n 2 momentti, 7 §, 22 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti, 36 §:n otsikko ja 1 momentti, 37 §:n 2 momentti, 40 §:n 1 ja 2 momentti, 45 §:n 1 momentti ja 54 § seuraavasti:

5, 7, 22, 31, 36 ja 37 §

(Kuten HE)

40 §

Tarkastusoikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä ja työvoima- ja elinkeinokeskuksilla on oikeus suorittaa ennakolta ilmoittamatta tässä laissa tarkoitettujen avustusten, lainojen ja muiden tukien myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvonnassa tarvittavia tarkastuksia.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 §

(Kuten HE)

54 § (Uusi)

Päätöksen tiedoksianto

Päätösten tiedoksiannosta on voimassa, mitä asiasta hallintolaissa säädetään.

(2 mom. poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

kolttalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 52 § sekä

muutetaan 18 ja 20 §, 39 §:n 3 momentti, 55 §, 57 §:n 2 momentti ja 65 §, sellaisena kuin niistä on 39 §:n 3 momentti laissa 1289/1996, seuraavasti:

18 §

(Kuten HE)

20 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriöllä, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ja työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus suorittaa ennakolta ilmoittamatta tässä laissa tarkoitettujen avustusten, lainojen ja muiden tukien myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvonnassa tarvittavia tarkastuksia.

(2 mom. kuten HE)

39, 55, 57 ja 65 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​