MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2006 vp

MmVM 1/2006 vp - HE 216/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä joulukuuta 2005 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 216/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maatalousneuvos Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö

ylitarkastaja Paula Lilja, Kasvintuotannon Tarkastuskeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi marraskuussa 1997 pidetyssä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) yleiskonferenssin 29. istunnossa päätöslauselmalla 12/97 hyväksytyn tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen. Tarkistetun yleissopimuksen pääasiallisena tarkoituksena on perustaa FAO:oon kasvinsuojelutoimenpiteitä käsittelevä komissio ja sihteeristö sekä lisätä yleissopimukseen säännös siitä, että sopimuspuolet sopivat toimivansa yhteistyössä kehittäessään kansainvälisiä standardeja edellä mainittua komissiota koskevien menettelysäännösten mukaisesti.

Yleissopimus kuuluu Euroopan yhteisössä jaetun toimivallan piiriin. Yleissopimuksen määräyksistä osa kuuluu jäsenvaltioiden ja osa yhteisön tai molempien yhteiseen toimivaltaan.

Tarkistettu yleissopimus ei aiheuta tarvetta muuttaa Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus tarkistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tarkistettu yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 2 päivänä lokakuuta 2005 kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun kaksi kolmasosaa sopimuspuolista oli tekstin hyväksynyt. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen ehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Valiokunta toteaa, että ehdotetun voimaansaattamislain 1 §:ään sisältyy viittaus sopimussarjan numeroon (SopS 12/1961). Valiokunnalle toimitetusta selvityksestä on kuitenkin käynyt ilmi, että tarkoituksena on ollut viitata vuonna 1997 tarkistettuun kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen, ei vanhaan sopimussarjassa julkaistuun sopimustekstiin. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaakin, että esityksen pykäläehdotuksessa oleva viittaus sopimussarjan numeroon poistetaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön konferenssissa Roomassa 18 päivänä marraskuuta 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
1 §

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön konferenssissa Roomassa 18 päivänä marraskuuta 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (poist.) lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

_______________

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Eero Lämsä /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Klaus Pentti /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

​​​​