MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2008 vp

MmVM 1/2008 vp - HE 11/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 11/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö

varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Metsäntutkimuslaitos
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Koneyrittäjien liitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia väliaikaisesti ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöstä.

Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain energiapuun haketustukea koskevat säännökset olivat voimassa vuoden 2007 loppuun. Euroopan yhteisöjen komissio on joulukuussa 2007 hyväksynyt energiapuun haketustukea koskevan tukijärjestelmän vuosiksi 2008—2012. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annettuun lakiin on tehty kokonaisuudistus. Uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki, johon sisältyy muun muassa energiapuun haketustukea koskevat säännökset, on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2009 alusta. Jotta energiapuun haketustuen myöntäminen olisi mahdollista jo ennen uuden lain voimaantuloa, ehdotetaan lain muuttamista siten, että haketustukea koskevat säännökset olisivat voimassa vuoden 2012 loppuun.

Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl  Selenius

​​​​