MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2001 vp

MmVM 10/2001 vp - HE 87/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 87/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö

tietohallintojohtaja Kari Kujanen, oikeusministeriö

ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos

maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

lakimies Helena Ålgars, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund

HALLITUKSEN ESITYS

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, jotka mahdollistavat tietyin edellytyksin kevennetyssä menettelyssä muuttaa aikaisemmin annettua lunastuspäätöstä sellaisen alueen osalta, johon kohdistuu lunastuksen perusteella erityinen oikeus. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi säännöksiä, jotka koskevat lunastuksen hakijan vaihtumista ennen lunastuksen päättymistä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

88 §.

Voimassa olevaan pykälään on esityksessä ehdotettu lisättäväksi maininta siitä, että lunastuspäätöksen muuttaminen ei estä muun ohella alueen käyttämistä lunastuspäätöksen muutoksen mukaisesti, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Ehdotuksen perusteluista ilmenee, että lunastuspäätöksen muuttamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä ehdotetun 72 d §:n 1 momentin mukaista päätöstä. Näissä tapauksissa ei ole tarpeen suorittaa erikseen alueen haltuunottoa ja lunastuksen toimeenpanoa, kuten lunastuksen yhteydessä muutoin. Lunastuslakiin sisältyy myös sellaisia lunastuspäätöksen muuttamista koskevia tapauksia, muun muassa lain 72 a §:ään, joissa lunastuspäätöksen muuttaminen tarkoittaa myös erityisen oikeuden kohteena olevan alueen muuttumista. Kun tarkoituksena on ollut, että 88 §:n muutos koskisi vain 72 d §:n 1 momentissa tarkoitettua lunastuspäätöksen muuttamista, valiokunta pitää tarpeellisena täsmentää ehdotetun pykälän sanamuotoa viittauksella 72 d §:n 1 momenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 88 § muutettuna seuraavasti:

88 §

Jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu, valitus tutkimusluvan, lunastusluvan tai 72 d §:n 1 momentissa tarkoitetun lunastuspäätöksen muuttamisen sisältävästä päätöksestä ei estä tutkimuksen suorittamista, lunastuksen toimeenpanoa ja alueen käyttämistä lunastuspäätöksen muutoksen mukaisesti, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Hannu Aho /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Ola Rosendahl /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius