MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2002 vp

MmVM 10/2002 vp - HE 156/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 156/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kalastusneuvos Markku Aro ja kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Kalatalouden Keskusliitto
 • Suomen Ammattikalastajaliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin säännös, jonka mukaan kalastusalusrekisteriin merkittävillä kiintiöityjen kalalajien ammattimaista kalastusta harjoittavilla aluksilla tulee olla riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • jäs. Hannu Aho /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius