MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2004 vp

MmVM 10/2004 vp - HE 193/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö

neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin muutokset, jotka aiheutuvat lain yhteensovittamisesta valtionavustuslain (688/2001) säännösten kanssa. Lakiin on tarkoitus ottaa myös säännökset metsäkeskusten ja metsätalouden kehittämiskeskuksen talouden valvonnasta muutoinkin kuin valtionavustusten osalta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Asiantuntijakuulemisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota siihen, että lakiehdotuksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö määritellään valtionapuviranomaiseksi (ehdotuksen 11 a §). Tästä määrittelystä ja valtionavustuslain 34 §:n muutoksenhakua koskevista säännöksistä johtuu, että maa- ja metsätalousministeriön valtion-apuviranomaisena antamaan päätökseen on ensin haettava oikaisua, minkä jälkeen ministeriön päätöksestä valitetaan ainoana oikeusasteena korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mainittu valitustie johtuu valtionavustuslain 34 §:n 2 momentin viittauksesta, jonka mukaan muutoksenhakuun valtionapuviranomaisen oikaisupäätöksestä sovelletaan hallintolainkäyttölain (586/1996) säännöksiä. Hallintolainkäyttölain mukaan ministeriön päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asiantuntijataholta onkin tuotu esiin, että muutoksenhaku sellaisista ministeriön päätöksistä, joissa on kysymys normaalisti muutoin yleensä valtion keskushallintoviranomaisen toimivaltaan kuuluvasta päätöksenteosta, tulisi ohjata ensi asteena korkeimman hallinto-oikeuden sijasta hallinto-oikeuteen. Pyrkimyksenä hallintolainkäyttölain voimaantulon (1.12.1996) jälkeen on ollut, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen ainoana tuomioistuinasteena johtavat muutoksenhakumenettelyt saataisiin vähenemään ja että tällaisia muutoksenhakumenettelyjä ei enää luotaisi.

Valiokunta toteaa, että lakiehdotuksessa on kyse metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja valtionavustuslain yhteensovittamisesta. Valtionavustuslain säännöksistä johtuu, että ministeriön tekemistä valtionavustuspäätöksistä, kuten muistakin ministeriön päätöksistä, valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Samalla valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt kyseessä olevat valtionavustuspäätökset eivät ole tavanomaisia keskushallintoviranomaisen päätöksiä. Kolmentoista metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen saaman suoran valtionavustuksen suuruus vuonna 2004 on 44 510 000 euroa. Valtionavustus jaetaan yhdellä päätöksellä. Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen toimintamenoihin myönnettävän valtionavustuksen jaossa on lisäksi kyse paljolti poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta (mm. metsäpoliittiset ja aluepoliittiset seikat). Edellä esitetyillä perusteilla valiokunta katsoo, että hallituksen esityksen mukaisesti on tarkoituksenmukaista säilyttää valtionavustuslain mukainen suora valitusoikeus ministeriöiden ja valtioneuvoston päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa edellä esitetyin huomautuksin lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokuntavaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Klaus Pentti /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

​​​​