MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2008 vp

MmVM 10/2008 vp - HE 120/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 120/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö

erikoistutkija Raimo Parmanne, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajain Keskusjärjestö ry

järjestöpäällikkö Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuodelta perittävää läänikohtaista viehekalastusmaksua korotettavaksi 27 eurosta 29 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää viehekalastusmaksua korotettavaksi kuudesta eurosta seitsemään euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana korostaen etukäteisinformaation merkitystä maksujen muutosten yhteydessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Matti Kangas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio