MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2013 vp

MmVM 10/2013 vp - HE 141/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä lokakuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 141/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö

ylitarkastaja Riikka-Maria Turkia, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Maaseutuvirasto MAVI
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalouden interventiorahastosta annettua lakia siten, että rahaston varoista rahoitettavista kohteista poistetaan Euroopan unionin ruoka-avusta johtuvat menot. Esityksen taustalla ovat Euroopan unionissa tehdyt muutokset, joilla vähävaraisien avustamiseksi Euroopassa perustetaan erityinen rahasto, jonka kautta on tarkoitus tukea kansallisia avustusohjelmia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta toteaa, että Euroopan komissio on 24 päivänä lokakuuta 2012 antanut ehdotuksensa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston perustamisesta. Rahastosta tuettaisiin jäsenvaltioiden ohjelmia, joissa jaetaan elintarvikkeita vähävaraisimmille sekä vaatteita ja muuta aineellista apua asunnottomille tai vähävaraisille lapsille. Ehdotettu vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto korvaisi aiemman maatalouspolitiikan alle kuuluneen Euroopan yhteisön vähävaraisille suunnatun elintarviketuen eli EU:n ruoka-apuohjelman, joka päättyy vuoden 2013 lopussa. Kun uusi EU:n vähävaraisimmille suunnatun rahaston sisältämä apu ei ole enää maatalouspolitiikkaa, laissa ei ole tarpeen mainita nykyistä jo päättymässä olevaa EU:n ruoka-apuohjelmaa maatalouden interventiorahastosta rahoitettavana kohteena.

Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on todettu, että vuoden 2013 jakelun osalta avustusjärjestöt ovat saaneet viimeiset elintarvikkeet elokuun lopussa 2013. Järjestöjen on mahdollista hakea hallinto-, varastointi- ja kuljetuskustannuksiin tukea. Kulut syntyvät pääasiassa niiden saatua elintarvikkeet. Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan avustusjärjestöjen tulee hakea ruoka-apuohjelman puitteissa vuonna 2013 syntyneiden hallinto-, varastointi- ja kuljetuskustannusten maksatusta viimeistään 3 tammikuuta 2014.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa voimaantulosäännöksen 2 momentin sanamuotoa täsmennettäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna seuraavasti:

_______________

(1 mom. kuten HE)

Euroopan unionin vähävaraisille suunnatun elintarviketuen maksatusta tulee hakea Maaseutuvirastolta viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2014.

_______________

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius