MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2001 vp

MmVM 11/2001 vp - HE 142/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 142/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö

tietohallintojohtaja Kari Kujanen, oikeusministeriö

ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos

maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

lakimies Helena Ålgars, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteis-tötoimitusmaksusta annettua lakia siten, että kiinteistötoimitusmaksun määräytymisperusteena käytettäisiin aikaisemman henkilökuntaryhmiin perustuvan työaikahinnoittelun sijasta tehtävän hinnoittelua. Toimituksen suorittamiseen kuluneen työajan mukaan määrättävään työkorvaukseen sisältyisivät toimituksesta aiheutuvien keskimääräisten palkkauskustannusten lisäksi Maanmittauslaitokselle tai kunnalle toimituksen suorittamisesta aiheutuvat keskimääräiset muut kustannukset.

Kiinteistötoimitusmaksun osamaksun perimistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että osamaksun periminen ei olisi sidottu enää kalenterivuoteen, vaan osamaksu voitaisiin periä harvemmin tai useammin toimituksen etenemisestä riippuen. Ehdotuksen mukaan osamaksu voitaisiin periä myös toimituksen lopettamisen jälkeen. Se voitaisiin näin periä myös silloin, kun lopullisen kiinteistötoimitusmaksun periminen viivästyy kiinteistötoimitusta koskevan oikeudenkäynnin vuoksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että osamaksu voitaisiin määrätä tehtyjen töiden arvioitua valmistumisastetta vastaavana osuutena toimituskorvauksesta, jos toimituksen tai tehtävän lopullinen kiinteistötoimitusmaksu on määrättävä toimituskorvauksena.

Kiinteistötoimitusmaksun lakisääteinen panttioikeus kiinteistöön ehdotetaan säädettäväksi koskemaan myös ennakkomaksua.

Säännös kiinteistötoimitusmaksun alentamisesta kartoituskustannusten osalta Inarin, Enontekiön tai Utsjoen kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä suoritetussa toimituksessa ehdotetaan kumottavaksi, koska nykyiset alennusperusteet ovat menettäneet merkityksensä.

Uusjaosta perittävän kiinteistötoimitusmaksun määräämistä koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kiinteistötoimitusmaksun määräämättä jättäminen ei koskisi enää sellaisen kiinteistönmuodostamislain 68 §:n 2 momentissa tarkoitetun hankeuusjaon edellytysten ja laajuuden selvittämistä ja ratkaisemista, joka tulee vireille hankkeen toteuttajan hakemuksesta.

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä lähinnä teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat muun lainsäädännön muuttumisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

4 §.

Valiokunta ehdottaa pykälän sanamuotoa selkeytettäväksi. Samalla valiokunta tähdentää sitä, että maksujen määräytymisperusteet on säädetty laissa ja että ne rajaavat alemmanasteisia säännöksiä. Koska ilmaisu "maksu" kattaa sekä kiinteämääräiset toimitusmaksut että työkorvaukset, ei ole välttämätöntä, että delegointisäännöksessä erikseen käytetään ilmaisua "laskentaperusteet", joka sisällöltään voi johtaa tarkoitettua laveampaan harkintavaltaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 § muutettuna seuraavasti:

4 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 3 §:n perusteella määräytyvistä maksuista. Kiinteistötoimitusten, joihin toimitusmääräyksen antaa kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, maksuista määrätään kuitenkin samoin perustein kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää kunnan valtuusto.

_______________

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Hannu Aho /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • vjäs. Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl Selenius