MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2004 vp

MmVM 11/2004 vp - HE 192/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta (HE 192/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Esko Laurila ja vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

lakiyksikön päällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • saamelaiskäräjät
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain säännöksiä. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset saatavien vanhentumisesta, koska vuoden 2004 alusta voimaan tullut laki saatavien vanhentumisesta ei kaikilta osin koske luopumistukea tai muita sosiaalivakuutusetuuksia. Aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperimiselle sekä maksamatta jääneen etuuden saamiselle ehdotetaan säädettäväksi kymmenen vuoden vanhentumisaika, jota aikaisemmalta ajalta saamista ei voisi vaatia. Uutena vanhentumisaikana ehdotetaan säädettäväksi takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perintää koskeva viiden vuoden vanhentumisaika, jonka katkaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Samanlaista viiden vuoden vanhentumisaikaa ehdotetaan myös eläkelaitoksen myöntämälle, mutta kokonaan tai osittain maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun etuutta on edellä mainitun kymmenen vuoden määräajan kuluessa ensimmäisen kerran eläkelaitokselta vaadittu. Ehdotetut muutokset vastaavat sisällöltään yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön saatavan vanhentumisen osalta tehtyjä muutoksia.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi. Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa olevia viittaussäännöksiä työntekijäin eläkelakiin ehdotetaan tarkistettaviksi vastaamaan yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön hallintolain johdosta tehtyjä muutoksia. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä luopumistuen hakemista ja hakemuksen käsittelyä koskevia täsmennyksiä.

Esitys koskee myös luopumistukijärjestelmää edeltäneitä maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmiä, joiden perusteella edelleen maksetaan eläkkeitä tai korvauksia. Maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annettuun lakiin, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annettuun lakiin ja luopumiseläkelakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset, siltä osin kuin säännökset voivat vielä tulla sovellettaviksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Esityksessä ehdotetusta maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n 1 momentin, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n 1 momentin ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n 1 momentin muuttamisesta valiokunta toteaa, että eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 215/2004 vp) sisältyy myös ehdotus samojen lainkohtien muuttamisesta. Koska jälkimmäisessä esityksessä ei ole otettu huomioon käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotettuja kyseisiä säännöksiä koskevia muutoksia, valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena käsitellä muutokset kaikilta osin esityksen HE 215/2004 vp yhteydessä. Menettelyllä vältytään kysymyksessä olevien säännösten muuttamiselta kahteen kertaan hyvin lyhyen ajan kuluessa. Tätä menettelyä puoltaa myös se, että molempiin esityksiin sisältyvät lait on mahdollista saattaa voimaan samanaikaisesti.

Tuen saajan eläkelaitokselta olevan saatavan vanhenemista koskevaa nimenomaista säännöstä ei kuitenkaan sisälly luopumiseläkettä koskevaan lakiin eikä ehdotettuun lain muutokseen. Vanhentumista koskeva säännös tulee sovellettavaksi työntekijäin eläkelain 19 b §:n 9 momenttiin viittaavan 24 §:n kautta. Toisaalta työntekijäin eläkelain 19 b §:n 9 momentissa ei säädetä, miten vanhentumissäännöksiä sovelletaan ennen säännöksen voimaantuloa syntyneeseen saatavaan, vaan siitä säädetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain 1332/2003 voimaantulosäännöksen 3 momentissa. Tämän vuoksi on tarpeen lisätä luopumiseläkelain muuttamiseksi ehdotetun lain voimaantulosäännökseen uusi momentti, jossa viittaussäännöksen soveltamisen osalta viitataan mainitun lain (1332/2003) voimaantulosäännöksen 3 momenttiin.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin ja jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

40 §.

Edellä yleisperustelujen ensimmäisestä kappaleesta ilmenevin perustein valiokunta ehdottaa 1 momentin poistamista.

2. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 26 ja 30 §:n muuttamisesta

Lain nimike.

Valiokunta ehdottaa nimikkeen teknistä tarkistamista.

43 §.

Edellä yleisperustelujen ensimmäisestä kappaleesta ilmenevin perustein valiokunta ehdottaa 1 momentin poistamista.

3. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Lain nimike.

Valiokunta ehdottaa nimikkeen teknistä tarkistamista.

37 §.

Edellä yleisperustelujen ensimmäisestä kappaleesta ilmenevin perustein valiokunta ehdottaa 1 momentin poistamista.

4. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Voimaantulosäännös.

Edellä yleisperustelujen toisesta kappaleesta ilmenevin perustein valiokunta ehdottaa, että voimaantulosäännökseen lisätään uusi 3 momentti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että 1., 2., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/1994) 20 §:n edellä oleva väliotsikko, 20 ja 21 § sekä 25 §:n 3 momentti (poist.),

sellaisina kuin niistä ovat 20 § laeissa 1163/1999 ja 1326/1999 sekä 21 § osaksi edellä mainitussa laissa 1326/1999 (poist.), sekä

lisätään lakiin uusi 20 a ja 21 a § sekä 31 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Luopumistuen hakeminen ja myöntäminen

20, 20 a, 21, 21 a, 25 ja 31 §

(Kuten HE)

40 §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 26 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

(Poist.)

lisätään 26 §:ään uusi 3 momentti ja 30 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

26 ja 30 §

(Kuten HE)

43 §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 27 (poist.) §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

(Poist.)

lisätään 27 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

27 §

(Kuten HE)

37 §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

4.

Laki

luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1180/2003, seuraavasti:

24 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Sovellettaessa tämän lain 24 §:n 1 momenttia noudatetaan, mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (1332/2003) voimaantulosäännöksen 3 momentissa säädetään. (Uusi 3 mom.)

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius