MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2011 vp

MmVM 11/2011 vp - HE 40/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta (HE 40/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

vanhempi hallitussihteeri Kyllikki Silvennoinen, työ- ja elinkeinoministeriö

maanviljelijä Jaakko Suominen

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin säännös, jolla estettäisiin kilpailijan liike- ja ammattisalaisuuden joutuminen hankintaa kilpailutettaessa hävinneen osapuolen tietoon.

Maatalouden rakennetuista annettua lakia on muutettu vuonna 2011 siten, että eräiden maatilainvestointien kilpailuttamiseen sovelletaan hankintalaista poikkeavia säännöksiä. Samalla lakiin lisättiin pykälä, jossa kilpailussa hävinneen tarjouksen tekijälle annetaan mahdollisuus saada elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselta perusteltu vastaus epäilyynsä kilpailutuksen oikeasta toteuttamisesta. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen on tarvittaessa pyydettävä tuen saajalta vastauksen antamiseen tarpeelliset tiedot. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että tarjouskilpailun hävinneen olisi tällä perusteella mahdollista saada elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tietoonsa kilpailijoiden liikesalaisuuksia, vaikka vastauksen antaja olisikin tässä yhteydessä saanut sellaisia tietoja tuen saajalta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011, jolloin myös maatalouden rakennetuista annettuun lakiin lisätty pykälä tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Yleisenä huomiona valiokunta korostaa sitä, että myös rakennetukia koskevien säännösten yksinkertaistamistyössä tulee edetä konkreettisesti byrokratian karsimiseksi.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

40 a §. Ilmoitus tuen käytön ehtojen vastaisesta hankintamenettelystä.

Hallituksen esityksessä todetun mukaisesti valiokunta pitää tärkeänä, että hankintaa kilpailutettaessa kilpailijoiden liikesalaisuudet eivät päädy vastoin tällaisen tiedon oikeudenhaltijan suostumusta hävinneen osapuolen tietoon.

Valiokunnalle toimitetun selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa kuitenkin hallituksen esityksestä poiketen, että vastaavan sisältöinen lisäys tehdään suoraan lakiin viittaamatta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 40 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 499/2011, uusi 3 momentti seuraavasti:

40 a §

Ilmoitus tuen käytön ehtojen vastaisesta hankintamenettelystä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla tarjouksen tekijällä, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta tietoon, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on saanut 1 momentissa tarkoitetun vastauksen antamiseksi ja joka koskee toisen tarjouksen tekijän liike- ja ammattisalaisuutta. Tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin aina annettava.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mats Nylund /r
 • Arto Satonen /kok
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • vjäs. Teuvo Hakkarainen /ps
 • Raimo Piirainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius