MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2001 vp

MmVM 12/2001 vp - HE 143/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta (HE 143/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 45/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Matti Setälä ja ylitarkastaja Hannu Kukkonen, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

apulaisjohtaja Rauni Virtanen, Kasvintuotannon tarkastuskeskus

metsänhoitaja Erkki Hallman, Metsähallitus

Suonenjoen tutkimusaseman johtaja Heikki Smolander, Metsäntutkimuslaitos

johtaja Tarmo Noren, Itä-Suomen Taimi Oy

lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

asiamies Markku Väre, Metsäteollisuus ry

laatujärjestelmäpäällikkö Hannu Niemelä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki metsänviljelyaineiston kaupasta, jolla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin neuvoston direktiivi metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan. Säädettävällä lailla kumottaisiin vuonna 1979 metsänviljelyaineiston kaupasta annettu laki.

Laki koskisi metsänviljelyaineiston ammattimaista tuotantoa, markkinointia ja maahantuontia. Tarkoituksena on ajanmukaistaa metsänviljelyaineiston kauppaa koskevaa lainsäädäntöä ottaen huomioon perustuslaista, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista ja henkilötietolaista aiheutuvat vaatimukset.

Esityksen mukaan lakia sovellettaisiin metsätalouskäyttöön tarkoitettuun metsänviljelyaineistoon sekä tiettyjen puulajien ja niiden keinotekoisten risteymien siemeniin, joita voidaan käyttää sekä koristekasvien että metsäpuiden taimien tuotannossa. Metsänviljelyaineistoa saisi tuottaa, markkinoida ja maahantuoda vain rekisteröity toimittaja. Aineiston tuottamiseen saisi lisäksi käyttää ainoastaan sellaista perusaineistoa, joka täyttäisi laissa säädetyt vaatimukset. Perusaineiston hyväksymistä tulisi hakea Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta, joka antaisi hyväksytystä perusaineistosta saadulle metsänviljelyaineistolle kantatodistuksen. Tarkastuskeskus huolehtisi myös lain noudattamisen valvonnasta ja ylläpitäisi rekistereitä metsänviljelyaineiston toimittajista ja hyväksytyistä perusaineistoista.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 45/2001 vp) katsonut, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lausunnossa on kuitenkin esitetty lukuisia huomautuksia lakiehdotuksen yksityiskohtiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta toteaa esityksen perustelujen mukaisesti, että viljelemällä tehdyn metsänuudistamisen onnistumisen perusedellytys on, että viljelyssä käytetään kasvupaikan olosuhteisiin alkuperältään sopivia ja muutoinkin hyvälaatuisia siemeniä ja taimia. Tällä hetkellä siementen ja taimien laatuvaatimukset määritellään metsänviljelyaineiston kauppaa koskevassa lainsäädännössä, jossa erityisesti taimien ulkoisista ominaisuuksista ja koosta on yksityiskohtaiset määräykset.

Uusi metsänviljelyaineiston kauppaa Euroopan yhteisössä säätelevä metsänviljelyaineistodirektiivi tuli voimaan 15 päivänä tammikuuta 2000 ja se on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2003. Esityksessä on todettu, että uusi direktiivi edellyttäisi voimassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön tehtäväksi niin paljon muutoksia, että on tarkoituksenmukaista säätää uusi laki metsänviljelyaineiston kaupasta, jolla voimassa oleva laki kumottaisiin.

Esityksen perustelujen mukaisesti valiokunta korostaa sitä, että metsätaloudelle tärkeiden puulajien ja niiden keinollisten risteymien metsänviljelyaineiston tulee olla geneettisesti ja fenotyyppisesti erilaisten kasvupaikkojen olosuhteisiin soveltuvaa ja korkealaatuista. Tämän vuoksi on tärkeää, että markkinoitava metsänviljelyaineisto on tunnistettavissa kaikkien tuotantovaiheiden aikana aineiston keruusta loppukäyttäjälle toimittamiseen saakka ja että yksittäiset erät yksilöidään ja pidetään erillään eri tuotantovaiheissa. Ostajan tulee saada tarvittavat tiedot, jotta aineiston sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen voidaan varmistaa ja sen alkuperä tarvittaessa jäljittää.

Keskeisinä keinoina jo mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi esityksessä ehdotetaan säädettäviksi metsänviljelyaineiston toimittajien rekisteröinnistä ja aineiston tuottamiseen käytetyn perusaineiston hyväksymismenettelystä, jotka yhteisölainsäädännössä on asetettu lähtökohdiksi metsänviljelyaineiston markkinoinnille. Hyväksytystä perusaineistosta saadulle metsänviljelyaineistolle annettaisiin kantatodistus, johon merkittäisiin aineiston yksilöllinen rekisteriviite. Markkinoitavan aineiston tulisi lisäksi täyttää myyntikelpoiselle aineistolle asetetut vaatimukset, ja markkinoitaviksi tarkoitetut siemenyksiköt tulisi sulkea sellaiseen pakkaukseen, josta kävisi ilmi, jos pakkaus on avattu ennen tuotannon seuraavaa vaihetta tai siemenyksiköiden käyttämistä lopputarkoitukseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että lakiin ehdotetaan myös sisällytettäviksi säännökset geenitekniikalla muunnetulle aineistolle asetettavista vaatimuksista. Ehdotuksen mukaan tällaista aineistoa saisi käyttää metsänviljelyaineiston tuottamiseen vain, jos tarpeelliset tutkimukset ja muut toimenpiteet ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten toteamiseksi ja välttämiseksi on tehty.

Edellä valiokunta on korostanut esityksen perustelujen mukaisesti sitä, että viljelypaikan ilmasto-oloihin sopivaa alkuperää olevien siemenien ja taimien käyttö on välttämätön edellytys viljelemällä tehtävän metsänuudistamisen onnistumiselle. Tämän vuoksi on tärkeää, että ehdotetussa laissa säilyisi edelleen mahdollisuus etukäteen varmistua kolmansista maista tuotavaksi tarkoitetun metsänviljelyaineiston alkuperän sopivuudesta. Valiokunta kiinnittää kuitenkin erityistä huomiota siihen, että vaikka alkuperänsä osalta Suomen ilmasto-olosuhteisiin sopimattomia siemeniä ja taimia on vain harvoin markkinoitu tai esitetty maahantuotavaksi, on yhteisökaupan helpottumisen vuoksi siementen ja taimien ostajien ja loppukäyttäjien syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota oikean alkuperän valintaan. Alkuperältään sopivien siemenien ja taimien käyttö on säädetty metsälain nojalla annetussa metsäasetuksessa (1200/1996) metsänomistajan velvollisuudeksi.

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että jos metsänviljelyaineiston käytöstä aiheutuisi haittaa metsätaloudelle, ympäristölle, geenivaroille tai luonnon monimuotoisuudelle, voidaan tiettyä alkuperää olevan aineiston markkinointi loppukäyttäjälle kuitenkin kieltää yhteisön asianomaisen toimielimen päätöksellä. Esityksen perusteluissa onkin todettu, että markkinointikieltoon voidaan joutua turvautumaan erityisesti suomalaista alkuperää olevien jalojen lehtipuiden geenivarojen suojaamiseksi.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin ja jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

4 §.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt valtiosääntöoikeudellisena puutteena sitä, ettei pykälässä lainkaan säädetä rekisteröinnin edellytyksistä, ja pitänyt tässä suhteessa riittämättömänä pelkkää perustelujen mainintaa siitä, että Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen rekisteröintipäätös ei voisi perustua harkintaan, vaan rekisteriin merkittäisiin jokainen, joka harjoittaa lain sääntelemää toimintaa. Lausuntoon viitaten maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa pykälän täydentämistä siten, että rekisteriin olisi merkittävä jokainen lain 3 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettu metsänviljelyaineiston toimittaja.

8 §.

Perustuslakivaliokunta on lakiehdotuksen valtuutussäännösten osalta kiinnittänyt lausunnossaan huomiota siihen, että esityksen säätämisjärjestystä koskevien perustelujen mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetukset sisältäisivät lähinnä yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämää yksityiskohtaista ja teknisluonteista sääntelyä. Tästä huolimatta vain lakiehdotuksen 14 §:n 3 momentissa asetuksenantovalta on nimenomaisesti sidottu yhteisön sääntelyyn, vaikka sidonnaisuuteen on viitattu lakiehdotuksen perusteluissa myös 7 §:n, 8 §:n 2 momentin, 11 §:n ja 13 §:n säännösten osalta. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että kyseisen sidonnaisuuden ilmaiseminen itse valtuutussäännöksessä on lain 1 §:n 2 momentin yleissäännöksestä huolimatta omiaan lisäämään valtuutussäännöksen täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Tämän vuoksi maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa täydennettäväksi lausunnossa mainittuja lakiehdotuksen kohtia (lukuun ottamatta 7 §:ää ja 12 §:n 1 momenttia) ja lisäksi 10 §:n 3 momenttia asiaa koskevalla täsmennyksellä. Lakiehdotuksen 7 §:ssä ja 12 §:n 1 momentissa säänneltäisiin kuitenkin asioista, joissa yhteisölainsäädännön mukaan jäsenvaltiot voivat alueellaan asettaa lisävaatimuksia tai tiukempia vaatimuksia. Näissä valiokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena sidontaa yhteisön sääntelyyn siitä mahdollisesti aiheutuvien rajanveto-ongelmien vuoksi. Samalla valiokunta korostaa sitä, että tältä osin perustuslakivaliokunnan huomautuksissa ei ole kysymys säätämisjärjestykseen vaikuttavista asioista.

10 §.

Valiokunta viittaa pykälän 3 momenttiin ehdotettavan muutoksen osalta edellä 8 §:n kohdalla todettuun.

11 §.

Valiokunta viittaa pykälään ehdotettavan muutoksen osalta edellä 8 §:n kohdalla todettuun.

13 §.

Valiokunta viittaa pykälään ehdotettavan muutoksen osalta edellä 8 §:n kohdalla todettuun.

16 §.

Pykälän 1 momentin osalta perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ja tulliviranomaisten väliset toimivaltasuhteet käy ilmi momentin valvontaa koskevasta säännöksestä. Esityksessä ehdotetun säännöksen mukaan toimivallan jakautumisesta säädettäisiin tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiassa toimitetussa aineistossa on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että metsänviljelyaineiston maahantuonti, joka tarkoittaa tuontia EU:n ulkopuolisista maista, on erittäin harvinaista ja edellyttää EU-viranomaisten erillistä lupaa. Lisäksi lakiehdotuksen 33 §:ään sisältyvän virka-apusäännöksen perusteella Kasvintuotannon tarkastuskeskuksella olisi oikeus saada tarvittaessa virka-apua lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien suorittamiseksi. Tämä säännös koskisi myös tulliviranomaisia, joille tullikoodeksin nojalla (Neuvoston asetus 2913/92) muutenkin kuuluu yhteisön tullialueelle tulevan tavaran tuonnin edellytysten tutkiminen. Saamansa selvityksen perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että tullilaitosta koskevat säännökset poistetaan momentista.

Pykälän 2 momentin osalta perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, ettei metsäkeskusten tehtävistä lainvalvonnan apuna ole säädetty yksilöidysti lain tasolla, jota lausunnossa on pidetty selkeimpänä vaihtoehtona. Tämän vuoksi maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella momenttiin lisättäväksi maininnan siitä, että metsäkeskuksia voitaisiin käyttää apuna lain noudattamisen valvonnassa metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvissä tarkastuksissa.

26 §.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lakiehdotuksen pykälän mukaista kieltämisvaltaa ei ole säännöstekstissä mitenkään sidottu sen aiheena olevan virheen tai laiminlyönnin merkittävyyteen niin kuin elinkeinovapautta ja omaisuuden suojaa koskevien perusoikeussäännösten kannalta olisi asianmukaista. Vaikka viranomaistoiminnassa on yleisenä oikeusperiaatteena noudatettava muun muassa suhteellisuusperiaatetta, perustuslakivaliokunta on pitänyt asianmukaisena, että tämä pyritään kyseessä olevassa yhteydessä ilmaisemaan myös säännöstekstissä. Maa- ja metsätalousvaliokunta katsookin, että markkinointikielto metsänviljelyaineiston pakkaus- ja merkintävaatimuksia koskevien säännösten vastaisesta menettelystä ensimmäisenä seuraamuksena voisi eräissä tilanteissa olla teon luonteeseen nähden liian ankara toimenpide. Näissä tilanteissa tulisi olla mahdollista käyttää huomautusta siten, että asianomaista kehotettaisiin samalla korjaamaan puutteellisuus määräajassa. Valiokunta ehdottaakin, että säädettävää lakia tarkistetaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa tarkoitetun mukaisesti ja että lakiin otetaan lisäksi säännös sen varalta, ettei puutteellisuutta poisteta annetussa määräajassa. Asiaa koskevat lisäykset ehdotetaan tehtäviksi pykälän 2 momenttiin.

31 §.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 1 momentin osalta siihen, että sen eri kohdissa säädettäisiin rangaistaviksi erikseen sekä lain että asetuksen rikkominen. Lausunnon mukaan asetuksen pelkästään lakia täydentävän luonteen vuoksi asianomaisissa lainkohdissa oleva erottava konjunktio on vaihdettava yhdistäväksi. Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa momenttia muutettavaksi lausunnon mukaisesti.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan myös katsonut, että pykälän 3 momentti jättää epäselväksi, kuinka syyttäjän toimivalta on tarkoitus järjestää. Saadun selvityksen mukaan tarkoituksena on ollut, että syyttäjällä säilyisi itsenäinen toimivalta syytteen nostamiseksi. Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa momenttia täsmennettäväksi tämän mukaisesti.

Valiokunta ehdottaa pykälän 4 momenttia tarkistettavaksi sen varmistamiseksi, että Kasvintuotannon tarkastuskeskusta asianomaisena ammattiviranomaisena aina kuullaan esitutkinnassa ja asian oikeuskäsittelyssä.

32 §.

Pykälä sisältää menettämisseuraamusta koskevan säännöksen. Siinä on viitattu rikoslain (39/1889) 2 luvun 16 §:ään, joka on kumottu rikoslain muuttamisesta annetulla lailla (875/2001). Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että lainkohdan viimeiseen lauseeseen sisältyvää viittausta muutetaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

metsänviljelyaineiston kaupasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

2 luku

Toiminnan harjoittaminen

4 §

Metsänviljelyaineiston toimittajan rekisteröinti

Metsänviljelyaineistoa saa tuottaa, markkinoida ja maahantuoda vain sellainen aineiston toimittaja, joka on tämän lain mukaisesti merkitty Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajien rekisteriin. Rekisteriin on merkittävä jokainen 3 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettu metsänviljelyaineiston toimittaja.

5 ja 6 §

(Kuten HE)

3 luku

Metsänviljelyaineiston tuotanto

7 §

(Kuten HE)

8 §

Geenitekniikalla muunnettua perusaineistoa koskevat vaatimukset

(1 mom. kuten HE)

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan, sen mukaan kuin Euroopan yhteisön säännöksissä edellytetään, tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä sekä niiden hyväksymisestä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan lisäksi antaa säännökset 1 momentissa tarkoitettujen tutkimusten ja toimenpiteiden suorittamisesta ja hyväksymistä koskevasta menettelystä siltä osin kuin kysymys on muusta kuin geenitekniikkalain mukaisesta menettelystä. Ennen tässä momentissa tarkoitettujen säännösten antamista on asiasta pyydettävä sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön lausunto.

9 §

(Kuten HE)

10 §

Kantatodistus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan, sen mukaan kuin Euroopan yhteisön säännöksissä edellytetään, tarkemmat säännökset kantatodistukseen merkittävistä tiedoista.

11 §

Metsänviljelyaineistoerien erillään pitäminen, yhdistäminen ja yksilöinti

Metsänviljelyaineistoerät on yksilöitävä ja pidettävä erillään kaikkien tuotantovaiheiden aikana. Samalta siemenviljelykseltä kerättyjä siemeneriä voi kuitenkin yhdistää. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan, sen mukaan kuin Euroopan yhteisön säännöksissä edellytetään, tarkempia säännöksiä metsänviljelyaineistoerien yksilöimisestä ja erillään pitämisestä.

4 luku

Metsänviljelyaineiston markkinointi

12 §

(Kuten HE)

13 §

Ostajalle annettavat tiedot

Metsänviljelyaineistoerän pakkauksessa tai erää seuraavissa asiakirjoissa on annettava ostajalle ne tiedot, joista maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tarkemmin säädetään sen mukaan kuin Euroopan yhteisön säännöksissä edellytetään. Maahantuotua metsänviljelyaineistoa markkinoitaessa on sen mukana lisäksi oltava joko 10 §:n mukainen kantatodistus taikka alkuperämaan antama virallinen todistus ja muut maahantuotuun aineistoon liittyvät vientiasiakirjat.

14 §

(Kuten HE)

5 luku

Viranomaiset

15 §

(Kuten HE)

16 §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Kasvintuotannon tarkastuskeskus. (Poist.)

Metsäkeskuksia voidaan käyttää apuna tämän lain noudattamisen valvonnassa metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvissä tarkastuksissa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä metsäkeskuksille tämän lain nojalla kuuluvien tehtävien suorittamisesta.

6 luku

Tarkastukset ja valvonta

17—24 §

(Kuten HE)

7 luku

Hallinnolliset pakkokeinot

25 §

(Kuten HE)

26 §

Metsänviljelyaineiston markkinointikielto

(1 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto on annettava määräaikaisena, jos sen perusteena oleva puutteellisuus on mahdollista poistaa. Kielto on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai puutteellisuudella ei enää kiellon määräämisen kannalta ole merkitystä. Jos puutteellisuus koskee vain pakkausta, metsänviljelyaineiston merkitsemistä tai muuta näihin rinnastettavaa teknisluontoista seikkaa, Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee kiellon asemesta antaa metsänviljelyaineiston toimittajalle huomautus ja tarvittaessa asettaa määräaika, jonka kuluessa puutteellisuus tulee poistaa. Jos puutteellisuutta ei poisteta asetetussa määräajassa, Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee kieltää kyseisen aineiston markkinointi.

(3 mom. kuten HE)

27 ja 28 §

(Kuten HE)

8 luku

Erinäiset säännökset

29 ja 30 §

(Kuten HE)

31 §

Rangaistussäännös ja syyteoikeus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo

1) metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävälle perusaineistolle 7 §:n 1 momentissa ja 7 §:n 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädettyjä vaatimuksia;

(2 kohta kuten HE)

3) tuotannossa tai markkinoinnissa 11 §:ssä tai 12 §:ssä ja 11 §:n tai 12 §:n 1 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa metsänviljelyaineistolle taikka metsänviljelyaineistoerille asetettuja vaatimuksia taikka aineiston markkinoinnissa 14 §:ssä säädettyä poikkeuslupaa;

4) 6 §:ssä ja sen nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädettyä tuotantokirjanpitovelvollisuutta tai tuotantokirjanpitoaineiston säilyttämisvelvollisuutta;

5) 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta taikka 13 §:ssä ja sen nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädettyä tietojenantovelvollisuutta;

(6 kohta kuten HE)

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsänviljelyaineiston kaupparikkomuksesta sakkoon.

(2 mom. kuten HE)

(Poist.) Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi jättää tekemättä viralliselle syyttäjälle ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta, jos rikkomusta kokonaisuutena on pidettävä ilmeisen vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Tällöin tarkastuskeskus voi antaa rikkomukseen syyllistyneelle metsänviljelyaineiston toimittajalle kirjallisen huomautuksen, jossa häntä kehotetaan korjaamaan havaitut virheellisyydet.

Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, kun esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa käsitellään 1 momentissa tarkoitettua rikkomusta.

32 §

Menettämisseuraamus

Vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä markkinoitu metsänviljelyaineisto pakkauksineen taikka niiden arvo voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi, jollei se olosuhteet huomioon otettuina ole ilmeisen kohtuutonta. Metsänviljelyaineiston kaupparikkomuksen tuottaman taloudellisen hyödyn ja rikosten tekemiseen käytetyn esineen tai muun omaisuuden tuomitsemisesta valtiolle noudatetaan, mitä rikoslain (39/1889) 10 luvussa säädetään.

33—36 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl Selenius