MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2013 vp

MmVM 12/2013 vp - HE 158/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 158/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö

jalostusvastaava Eeva Karvonen, Suomen Hippos ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Fintoto Oy
 • Suomen Ratsastajainliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki, jolla muutetaan totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:ää siten, että maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä neuvoa-antavana elimenä toimiva hevostalousneuvottelukunta lakkautetaan nykyisen neuvottelukunnan toimikauden päätyttyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä helmikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Reijo Hongisto /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • vjäs. Teuvo Hakkarainen /ps
 • Osmo Kokko /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius