MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2001 vp

MmVM 14/2001 vp - HE 174/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 174/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Maija Heinonen ja ylitarkastaja Jyri Ollila, maa- ja metsätalousministeriö

yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Pariisissa huhtikuussa 2001 kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen.

Kansainvälinen viini- ja viiniköynnöstoimisto perustettiin alunperin vuonna 1923. Suomi liittyi järjestöön vuonna 1992. Järjestön uusi perustamissopimus ei muuta järjestön toimintaa olennaisesti. Järjestön pääpaino säilyy viinialan tieteellisteknisten suositusten laatimisessa. Perustamissopimukseen tehdyt suurimmat muutokset koskevat järjestön tekemien päätösten hyväksymismenettelyä. Uudessa sopimuksessa määritellään myös tarkemmin järjestön tehtävät, toimielimet, rahoitus ja jäsenmaiden äänimäärät. Tehdyt muutokset lisäävät yksittäisen jäsenmaan vaikuttamismahdollisuuksia järjestössä sekä järjestön toiminnan avoimuutta.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehty sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esityksen ehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta puoltaa niiden hyväksymistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta Pariisissa 3 päivänä huhtikuuta 2001 tehdyn sopimuksen ja

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl Selenius