MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2010 vp

MmVM 16/2010 vp - HE 150/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 150/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö

johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

ylijohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusjakojen tukemisesta annettua lakia siten, että nopeutetaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintää. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulleissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritettaisiin 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luettaisiin koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Samalla lakiin tehtäisiin viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista johtuneet luonteeltaan tekniset tarkistukset.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperinnän nopeuttamista. Takaisinperintään ehdotetut muutokset ovat seurausta uusjakotoiminnan luonteen muuttumisesta. Aiemmin uusjaot olivat laajoja ja niiden yhteydessä tehtiin laaja-alaisia perusparannushankkeita. Tuolloin painotettiin kokonaistaloudellisia näkökohtia. Nykyään uusjakotoimitukset tehdään pienempimuotoisina ja ne lähtevät asiakkaiden tarpeista.

Valiokunta toteaa, että tarve peltoalueilla tehtäviin uusjakoihin on jatkuvaa. Lisäksi metsätaloudessa tulee voida käynnistää metsätilusten järjestelyt. Takaisinperinnän nopeuttaminen nopeuttaa myös valtion uusjakovarojen kiertonopeutta ja mahdollistaa siten uusjakotoiminnan tukemiseen osoitettujen määrärahojen tason nostamisen lähemmäksi uusjakotoiminnan kysynnän mukaista rahoitustarvetta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius