MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2010 vp

MmVM 17/2010 vp - HE 193/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Maaseutuvirasto MAVI
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia siten, että satovahinkokorvauksia voitaisiin maksaa myös maa- ja metsätalousalan vuosien 2007—2013 valtiontukea koskevien suuntaviivojen mukaisena tukena. Satovahinkokorvausten saajaa koskevia vaatimuksia sekä satovahinkokorvauksen alarajaa ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain säännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen perustelujen mukaisesti valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että satovahinkokorvaukset kuuluvat EU:n maatalouden valtiontukia koskevan sääntelyn piiriin. EU:n säännöksiin sisältyy vuodelle 2010 ajoittuva muutos, joka liittyy viljelijän mahdollisesti ottamaan vakuutukseen satovahinkojen varalta. Suomessa ei ole tällä hetkellä saatavana vakuutuksia satovahinkojen varalle. EU:n säännösten muuttumiseen liittyen hallituksen esitykseen sisältyy muun ohella ehdotus satovahinkoja koskevien säännösten muuttamiseksi.

Valiokunta toteaa, että meneillään olevassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa esillä ovat niin maataloustuotannon tuloriskit yleensä kuin myös satovahinkojen aiheuttamat erityiset riskit. Valiokunta pitää tärkeänä, että maassamme selvitetään mahdollisimman pikaisesti satovahinkojen korvaamiseen liittyvät yleiset uudistamistarpeet ja samalla varaudutaan niihin muutoksiin, joita tulevat EU:n säännökset mahdollisesti edellyttävät.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana edellä esitetyin huomautuksin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

​​​​