MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2002 vp

MmVM 18/2002 vp - HE 158/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 158/2002 vp).

Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunta pyysi 19 päivänä marraskuuta 2002 perustuslakivaliokunnalta lausunnon hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentista siltä osin kuin siinä säädetään tarkastuksen toimittamisesta asunnossa. Samana päivänä maa- ja metsätalousvaliokunta pyysi myös perustuslakivaliokunnan lausunnon hallituksen esitykseen laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (HE 157/2002 vp) sisältyvän lakiehdotuksen 44 §:n 3 momentista. Tämäkin pyyntö oli rajattu koskemaan asunnossa toimitettavaa tarkastusta. Esityksistä annettu lausunto (PeVL 69/2002 vp) on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

osastopäällikkö Ilkka Ruska, yksikön johtaja Timo Tolvi, lainsäädäntöneuvos Esko Laurila ja tarkastusneuvos Leena Tenhola, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Risto Eerola ja lainsäädäntöneuvos Outi Suviranta, oikeusministeriö

johtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

päälakimies Risto Airikkala ja jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

lakimies Helena Ålgars, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund

HALLITUKSEN ESITYS JA PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettua lakia siten, että maa- ja metsätalousministeriö voisi siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita myös yksityisoikeudellisille maatalousalan yhteisöille tuotannon ja tuotteiden valvonnan ja rekisterien ylläpitotehtävien osalta. Valvontoja voisivat suorittaa myös muut viranomaiset kuin maa- ja metsätalousministeriön alaiset organisaatiot. Tarkastusoikeutta koskevat säännökset ehdotetaan muutettaviksi perustuslain kotirauhan suojaa vastaaviksi. Tuensaajan velvollisuuksia ehdotetaan täsmennettäviksi. Viranomaisasemassa toimivien yksityisoikeudellisten yhteisöjen edustajien virkamiesoikeudellinen asema ehdotetaan määriteltäväksi. Maataloushallinnon toteutettu organisaatiouudistus ehdotetaan otettavaksi huomioon. Lain valtuussäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne vastaisivat perustuslain tarkkarajaisuusvaatimuksia. Lisäksi ehdotetaan lakiin tehtäväksi eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta on lausuntonsa perusteluissa todennut, että perustuslakivaliokunnan lausunnoista (muun muassa PeVL 46/2001 vp, s. 4—5 ja PeVL 48/2001 vp, s. 3/II) ilmenevät vaatimukset on otettu käsiteltävinä olevien esitysten säännösehdotuksissa huomioon. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin todennut, että se on edellä mainittujen lausuntojen antamisen jälkeen arvioinut sääntelyä, jonka nojalla tarkastus kotirauhan piirissä oli mahdollista toimittaa enimmillään sakolla rangaistavia rikkomuksia koskevien epäilyjen perusteella, ja katsonut, että kotirauhan suojaan puuttuminen moitittavuudeltaan hyvin vähäisten rikkomusten selvittämiseksi ei täytä vaatimusta perusoikeusrajoituksen oikeasuhtaisuudesta (PeVL 40/2002 vp, s. 2). Tuolloin valiokunta piti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä, että sellaiset säännökset poistetaan lakiehdotuksesta, joiden perusteella tarkastus kotirauhan piirissä olisi voitu toimittaa enimmillään sakolla rangaistavien rikkomusten selvittämiseksi.

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnöissä tarkoitettuihin hallituksen esitysten kohtiin sisältyy kotirauhan suojaamiseksi tärkeä vaatimus asunnossa toimitettavan tarkastuksen välttämättömyydestä, mutta katsonut, että tästä huolimatta ehdotukset ovat ongelmallisia perusoikeusrajoituksen oikeasuhtaisuudesta johtuvan edellä mainitun vaatimuksen kannalta. Tarkastukset koskevat kuitenkin pääasiassa julkisista varoista myönnettyjen tukien ja avustusten käytön valvontaa. Kysymys on toiminnasta, jossa osa elinkeinonharjoittajan toimitiloista yleensä sijaitsee hänen asunnossaan. Tällaisissa tilanteissa on tarkastuksen toimittaminen varojen asianmukaisen käytön valvomiseksi pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa valiokunnan mielestä hyväksyttävää sellaisiakin rangaistaviksi säädettyjä rikkomuksia koskevien perusteltujen epäilyjen johdosta, joista voi enimmillään seurata sakkorangaistus.

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin todennut, että lakiehdotusten kohdat ovat sanonnoiltaan väljiä siinä mielessä, että niiden voidaan ymmärtää kattavan epäilyt myös sellaisten säännösten rikkomisesta, joita ei ole laissa säädetty rangaistaviksi. Tämän vuoksi hallituksen esityksissä ehdotettua sääntelyä on näiltä osin täsmennettävä (esim. "...rikotun tai rikottavan laissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla..."), jotta lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lopuksi lausunnon perusteluissa todetaan, että kotirauhan suojan kannalta myönteisin ratkaisu olisi nykyisen kaltainen sääntely, jossa tarkastustoimivaltuudet eivät ulotu asuntoon. Tämä vastaisi myös valtionavustuslain 17 §:n yleissäännöstä.

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta on esittänyt, että hallituksen esitykseen HE 158/2002 vp sisältyvän lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentti ja hallituksen esitykseen HE 157/2002 vp sisältyvän lakiehdotuksen 44 §:n 3 momentti eivät vaikuta lakiehdotusten käsittelyjärjestykseen, jos valiokunnan niistä esittämä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

5 §.

Pykälä koskee tarkastusoikeutta. Hallituksen esityksessä 1 momenttia on ehdotettu muutettavaksi niin, että asunnossa tarkastus voitaisiin toimittaa eräillä momentista lähemmin ilmenevillä perusteilla. Tältä osin esityksen perusteluissa on viitattu perustuslain 10 §:n tulkintaan liittyvään perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön. Valiokunnan nyt tämän asian käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunnalta pyytämää lausuntoa (PeVL 69/2002 vp) on selostettu edellä, ja siitä ilmenee eräiltä osin myös perustuslakivaliokunnan aikaisempi lausuntokäytäntö vastaavissa kysymyksissä.

Perustuslakivaliokunnan antamasta lausunnosta käy ilmi, että hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä olisi täsmennettävä, jotta lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lausunnon perusteluissa on myös muun ohella todettu, että kotirauhan suojan kannalta myönteisin ratkaisu olisi nykyisen kaltainen sääntely, jossa tarkastustoimivaltuudet eivät ulotu asuntoon. Tämä vastaisi myös valtionavustuslain 17 §:n yleissäännöstä.

Valiokunta toteaa, että valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia (lain 1 §). Valtionavustuksella laissa tarkoitetaan tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. Tarkastuksien suorittamisen osalta laissa on todettu, että tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa (lain 17 §). Laista käy myös ilmi, että säännös koskee, jollei muusta tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu, soveltuvin osin myös Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea (lain 2 §). Siten valtionavustusta koskevat yleiset säännökset kieltävät pääsääntöisesti tarkastuksien suorittamisen kotirauhan piirissä ja tämä kielto ulottuu myös Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettäviä tukia koskeviin tarkastuksiin. Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että perustuslain 10 §:n mukaisen kotirauhan sisältö suhteessa hallinnollisiin tarkastuksiin on vasta muotoutunut useamman perustuslakivaliokunnan kannanoton myötä, mikä käy ilmi myös edellä selostetusta perustuslakivaliokunnan lausunnosta (PeVL 69/2002 vp).

Viitaten edellä todettuun valiokunta pitää tärkeänä, että asiaa koskevat kotirauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia koskevat säännökset eri hallinnonaloilla, ottaen tuolloin myös huomioon Euroopan yhteisön säännösten velvoitukset, laaditaan tarpeellisten selvitysten jälkeen yhtenäisten perusteiden pohjalta. Valiokunta kiinnittää myös erityistä huomiota siihen, että valiokunnan saamasta selvityksestä on käynyt ilmi, että samoihin yhteisön tukisäännöksiin liittyvien tarkastuksien ulottamisessa kotirauhan piiriin on eroavaisuuksia verrattaessa EU:n jäsenmaiden kansallisia lainsäädäntöjä.

Edellä esitetyillä perusteilla valiokunta katsoo, ettei kyseistä tarkastusoikeutta tule ulottaa kotirauhan piiriin, ja ehdottaa sen vuoksi asiaa koskevien säännösehdotusten poistamista ehdotetusta 1 momentista. Lisäksi valiokunta ehdottaa momentin säännöksissä selvyyden vuoksi todettavaksi, ettei tarkastusta saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

Uuteen 3 momenttiin valiokunta ehdottaa selvyyden vuoksi otettavaksi viittaussäännöksen siitä, että tarkastuksen estämisestä on säädetty erikseen Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annetuissa säännöksissä. Viljelijöille maksettavien ns. CAP-tukien yhtenäistä hallinnointia ja valvontaa koskevassa IACS-asetuksessa on erityisesti säädetty, että jos paikalla suoritettava tarkastus estetään, on haettu tuki hylättävä.

5 a §.

Edellä 5 §:n 1 momentin kohdalla esitetyin perustein valiokunta katsoo, ettei tarkastusoikeutta tule tältäkään osin ulottaa kotirauhan piiriin ja ehdottaa sen vuoksi asiaa koskevien säännösehdotusten poistamista 1 momentista. Lisäksi valiokunta ehdottaa momentin säännöksissä selvyyden vuoksi todettavaksi, ettei tarkastusta saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

Edellä 5 §:n 3 momentin kohdalla esitetyin perustein valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi uuden 3 momentin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti sekä 9 ja 11 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, 5 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 5 a §, 7 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

2—4 §

(Kuten HE)

5 §

Tarkastusoikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen palveluksessa olevilla henkilöillä ja valtuutetuilla tarkastajilla on oikeus tarkastaa maa- ja puutarhataloustuotteet, eläimet, rehuvalmisteet ja elintarvikkeet, niiden tuotanto-olosuhteet, tuotantorakennukset ja -laitokset, jalostuslaitokset, varastot, laitteistot, kuljetuskalusto ja viljelmät sekä muut sellaiset merkitykselliset olosuhteet, jotka liittyvät Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanon valvontaan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tarkastuksen estymisen vuoksi toteutettavista toimenpiteistä säädetään Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annetuissa säädöksissä. (Uusi 3 mom.)

5 a §

Todistuksen myöntävän toimielimen tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 6 artiklassa säädetyn todistuksen myöntämiseksi välttämättömien tutkimusten tekemiseksi toimielin voi tehdä tarkastuksia niissä viranomaisissa tai yhteisöissä, jotka lain tai sopimuksen nojalla suorittavat sanotun asetuksen 5 artiklassa tarkoitetulle maksajavirastolle säädettyjä tehtäviä, taikka tuensaajan luona. Tarkastusta suorittavalla on oikeus tarkastaa tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa tuensaajan kotieläinrakennukset, viljelmät, toimitilat sekä muut tuen maksamisen edellytyksenä olevat olosuhteet. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

(2 mom. kuten HE)

Tarkastuksen estymisen vuoksi toteutettavista toimenpiteistä säädetään Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annetuissa säädöksissä. (Uusi 3 mom.)

7, 7 a, 9 ja 11 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Hannu Aho /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​