MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2014 vp

MmVM 18/2014 vp - HE 141/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maatalousneuvos Esko Juvonen ja hallitussihteeri Jarno Virta, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

johtaja Antti Huhtamäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

yksikönpäällikkö Risto Syvälä, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

projektiasiantuntija Hannu Vuoriniemi, MTK Keski-Suomi

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Paliskuntain yhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain mukaisen tukijärjestelmän soveltamista jatkettavaksi siten, että luopumistukea voitaisiin myöntää maatalousyrittäjälle, joka luopuu laissa säädetyin tavoin maatalouden harjoittamisesta vuosina 2015—2018.

Lakiin tehtäisiin tuensaajan ikää sekä luovutettavan maatilan elinkelpoisuuden arvioinnissa sovellettavaa, tilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavaa vähimmäistuloa koskevia muutoksia.

Ehdotettu laki liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta toteaa, että voimassa oleva luopumistukijärjestelmä perustuu maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettuun lakiin (612/2006), joka tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Lakia sovelletaan luopumisiin, jotka toteutetaan vuosina 2007—2014. Alun perin vuoden 2010 loppuun mennessä toteutettuja luopumisia koskeneen lain soveltamista jatkettiin vuoden 2014 loppuun saakka vuonna 2009 tehdyllä lainmuutoksella, samalla kun lakiin tehtiin eräitä tuen saamisen edellytyksiä koskevia muutoksia. Jatkettaessa tukijärjestelmää luopumisiät lähisukulaisten ja muiden kuin lähisukulaisten välisissä sukupolvenvaihdoksissa säilyivät ennallaan eli 56 vuotena ja 60 vuotena.

Vähimmäisluopumisikään eli ikään, josta lähtien luopumistukea voidaan aikaisintaan alkaa maksaa, on vaikuttanut luopumistapa sekä maatilasta luovuttaessa luopujan ja luovutuksensaajan sukulaisuussuhde. Vähimmäisluopumisikää on luopumistukea koskeneiden eri lakien puitteissa muutettu useamman kerran, viimeksi vuoden 2014 alusta alkaen. Ikävaatimus muuttui tuolloin lähisukulaisten välisessä sukupolvenvaihdoksessa 56 vuodesta 59 vuoteen. Luopujaa nuorempi puoliso ja tilanpitoon osallistuva nuorempi sisarus, joka omistaa osan maatilasta, voivat voimassa olevien säännösten mukaan luopua maatalouden harjoittamisesta viisi vuotta ennen varsinaista luopumisikää, jos heidän kanssaan luopuvalla puolisolla tai sisaruksella on oikeus luopumistukeen. Tuen maksu alkaa kuitenkin vasta edellä mainittujen vähimmäisikien täytyttyä. Oikeus luopua viisi vuotta ennen varsinaista luopumisikää koskee myös maatalousyrittäjän leskeä ja työkyvyttömän maatalousyrittäjän puolisoa.

Sukupolvenvaihdoksen luovutuksensaajalta edellytetään riittävää ammatillista pätevyyttä, enintään 39 vuoden ikää sekä muusta kuin maatilataloudesta ja maatilalta käsin harjoitetusta maatilatalouden liitännäistoiminnasta saatujen pysyväisluonteisten tulojen rajoittumista enintään 60 000 euroon vuodessa. Luovutuksensaajan on myös elinkeinosuunnitelmalla osoitettava, että luopumisen kohteena oleva maatila tai hänelle muodostuva maatila on taloudellisesti elinkelpoinen ja että maatilan yritystoiminnasta voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa vähintään 15 000 euroa kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden. Maatilan yritystoiminnan tulolla tarkoitetaan maataloustuloa, luovutuksensaajan harjoittamasta maatilan liitännäistoiminnasta saatavaa yrittäjätuloa sekä metsätaloustuloa, jonka perusteena käytetään metsän kestävää hakkuumäärää vastaavaa tuloa.

Esityksen perusteluista käy ilmi, että EU:n komissio on hyväksynyt Suomen luopumistukijärjestelmän edellä mainitun asetuksen mukaisena valtiontukena, joka maksetaan kokonaan kansallisista varoista. EU:n uutta rahastokautta koskevat maatalous- ja maaseutupolitiikkasäännökset tulevat voimaan vuoden 2015 alussa. Euroopan komissio on lisäksi antanut suuntaviivat maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014—2020. Komissio soveltaa suuntaviivoja 1.7.2014 alkaen. Uuden rahastokauden EU-säännöksiin ja komission suuntaviivoihin ei enää sisälly säännöksiä maatalousyrittäjien varhaiseläkejärjestelmästä. Euroopan komission uusien suuntaviivojen mukaan nykyiset varhaiseläketuen järjestelmät on lopetettava asteittain 31.12.2018 mennessä.

Esityksessä maamme luopumistukijärjestelmää esitetään jatkettavaksi viimeksi mainittuun päivämäärään eli 31.12.2018 saakka. Luopumistuen saamisen vähimmäisikää nostettaisiin vuosina 2017—2018 tapahtuvissa luovutuksissa maatalouden osalta nykyisestä 59 vuodesta 60 vuoteen, myös niissä tapauksissa, joissa sukupolvenvaihdos toteutetaan lähisukulaisten kesken, ja porotalouden osalta nykyisestä 56 vuodesta 57 vuoteen. Ikärajan nosto vastaa yleistä tavoitetta työurien pidentämisestä ja tukee valtiontalouden säästötavoitteita.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaisiin jatkossa vain maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon pohjalta eikä laskelmassa enää otettaisi huomioon maatilalla harjoitettavan liitännäistoiminnan eikä metsätalouden tuloa. Tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa edellytettäisiin siten, että maatilalla harjoitettavasta maataloudesta voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa vähintään 15 000 euroa kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohti. Esityksen perusteluissa on tuotu esiin maatilan taloudelliseen elinkelpoisuuteen liittyvän tulovaatimuksen nykyinen varsin matala taso ottaen huomioon, että mainittuun vähimmäistuloon luetaan myös maatilan metsistä ja tilan liitännäistoiminnoista saatava tulo eikä maataloudesta saatavalle tulolle ole säädetty minimirajaa.

Valiokunta toteaa, että esitykseen sisältyvä ehdotus maatilan taloudellisen elinkelpoisuuden arvioimisesta painottaa luopumistukijärjestelmän tuen kohdistamista sellaisiin sukupolvenvaihdoksiin, joissa maatalouden tulo on keskeisessä asemassa yrityksen tulonmuodostuksessa. Maatilojen liitännäistoiminnan jättäminen elinkelpoisuusarvioinnin ulkopuolelle rajaa kuitenkin biotalouden kannalta tärkeiden monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdoksia luopumistukijärjestelmän ulkopuolelle. Tämän korjaamiseksi valiokunta tuleekin yksityiskohtaisissa perusteluissa ehdottamaan luopumisen kohteena olevan maatilan elinkelpoisuuden arviointiin edellytykseksi, että maatilan yritystoiminnasta voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa kutakin luovutuksen saajaa tai luovutuksen saajana olevaa avioparia kohden vähintään 15 000 euroa, josta vähintään 12 000 euroa vuodessa saadaan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta. Valiokunta korostaa sitä, että ehdotettavan muutoksen jälkeenkin päätoimisen viljelyn edistäminen säilyy lain eräänä tavoitteena.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin ja jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

15 §. Sukupolvenvaihdosluovutus.

Edellä yleisperusteluissa esitetyin perustein valiokunta ehdottaa luopumisen edellytykseksi, että maatila on taloudellisesti elinkelpoinen ja että maatilan yritystoiminnasta voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa kutakin luovutuksen saajaa tai luovutuksen saajana olevaa avioparia kohden vähintään 15 000 euroa, josta vähintään 12 000 euroa vuodessa saadaan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta.

Edellä 1 momenttiin ehdotetun muutoksen vuoksi esityksessä pykälän 4 momenttiin ehdotettu muutos käy tarpeettomaksi, joten valiokunta ehdottaa muutoksen poistamista.

24 §. Sukupolvenvaihdosluovutus erikseen viljeltäväksi.

Valiokunta toteaa, että sukupolvenvaihdosluovutusta erikseen viljeltäväksi koskevassa pykälän 1 momentin 2 kohdassa edellytettäisiin hallituksen esityksen muotoilun mukaan tilalta saatavan maataloustuloa 2,5 kertaa lain 15 §:n 1 momentin 4 kohdan mukainen määrä eli 37 500 euroa vuodessa. Edellä 15 §:n kohdalla ehdotetun muutoksen johdosta valiokunta ehdottaa kohdan muuttamista siten, että vaatimus olisi 2,5 kertaa valiokunnan ehdottama 15 §:n mukainen maataloustulon vaatimus eli 30 000 euroa.

26 a §. Luopumisen kohteena olevan maatilan jakaminen.

Valiokunta ehdottaa edellä 15 §:n kohdalla ehdotetun muutoksen vuoksi, että pykälän 4 momentissa maininta "maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavasta" korvataan sanalla "yritystoiminta".

77 a §. Keskeneräisen sukupolvenvaihdoksen loppuun saattaminen vuosina 2013—2018 säännömukaisesta luopumisesta poiketen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momenttiin sisältyvän virheellisen viittaussäännöksen muuttamista teknisenä korjauksena.

Voimaantulosäännös.,

Valiokunta toteaa, että ehdotuksen voimaantulosäännöksen 3 momenttiin sisältyy 2 kuukauden siirtymäaika vuoden 2015 alusta lukien. Hallituksen esityksen mukaan siirtymäaika koskisi niitä hakijoita, jotka ovat saaneet ehdollisen päätöksen vuoden 2014 loppuun mennessä. Valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena ehdottaa, että siirtymäaika laajennetaan koskemaan myös niitä sukupolvenvaihdoksia, joissa tukihakemus on tullut vireille vuoden 2014 loppuun mennessä. Siten säännöstä sovellettaisiin samalla tavalla siitä riippumatta, missä vaiheessa hakemuksen käsittely on voimassaolevan soveltamisjakson päättyessä 31.12.2014.

Selvyyden vuoksi valiokunta pitää lisäksi perusteltuna ehdottaa, että momenttiin lisätään maininta, jonka mukaan momentissa maintuissa tilanteissa vuonna 2015 tapahtuviin luopumisiin sovelletaan vuonna 2014 tapahtuvia luopumisia koskevia säännöksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 2 §, 8 §, 15 §:n 1 momentin 4 kohta (poist.), 24 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 26 a §:n 1 ja 3 momentti sekä 77 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laissa 1787/2009, 8 § osaksi laissa 1000/2012, 15 §:n 1 momentin 4 kohta ja 77 a § laissa 1000/2012, 24 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 26 a §:n 1 ja 3 momentti laissa 1787/2009, seuraavasti:

2 ja 8 §

(Kuten HE)

15 §

Sukupolvenvaihdosluovutus

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta voi tapahtua siten, että luopuja toteuttaa maatilallaan sukupolvenvaihdoksen luovuttamalla maatilan peltomaan ja tuotantorakennukset maatalouden harjoittamista varten sellaiselle tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaajalle:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) joka elinkeinosuunnitelmalla osoittaa, että luopumisen kohteena oleva maatila tai luovutuksensaajalle luopumisessa muodostuva maatila on taloudellisesti elinkelpoinen ja että maatilan yritystoiminnasta voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden vähintään 15 000 euroa, josta vähintään 12 000 euroa vuodessa saadaan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 mom. poist.)

24 §

Sukupolvenvaihdosluovutus erikseen viljeltäväksi

Sen estämättä, mitä 23 §:ssä säädetään, 15 §:ssä, 18 §:n 3 momentissa ja 19 §:n 4 momentissa tarkoitettu sukupolvenvaihdosluovutus voi tapahtua myös siten, että luopumisen kohteena olevasta maatilasta luovutetaan erilliset maatilat 15 §:ssä säädetyt ehdot täyttäville luovutuksensaajille erikseen viljeltäviksi:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) jos erikseen luovutettavilla maatiloilla on tuotantosuunta huomioon ottaen tarpeelliset tuotantorakennukset ja kultakin erikseen luovutettavalta maatilalta maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon voidaan arvioida olevan viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena vähintään kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin elinkelpoiselta maatilalta 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa maataloudesta saataavan tulon osalta edellytetään.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 a §

Luopumisen kohteena olevan maatilan jakaminen

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti muodostuneen luovutettavan maatilan tulee olla luovutuksensaajan esittämien selvitysten ja elinkeinosuunnitelman perusteella taloudellisesti elinkelpoinen siten, että luovutuksensaaja voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa maatilalla harjoitettavasta maataloudesta vähintään 25 000 euroa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun maatilan ja luovutuksensaajalle luovutettavan maatilan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon laskemisessa ja arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä yritystoiminnan tulosta ja elinkeinosuunnitelman laatimisesta 15 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään.

77 a §

Keskeneräisen sukupolvenvaihdoksen loppuun saattaminen vuosina 2013—2018 säännönmukaisesta luopumisesta poiketen

(1 mom. kuten HE)

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että:

(1 kohta kuten HE)

2) luovutuksensaajana on luopujan lapsi tai 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu luopujan lähisukulainen yksin tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa;

(3—7 kohta kuten HE)

(3—5 mom. kuten HE)

_______________

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos hakijalle on annettu maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 36 §:ssä tarkoitettu ehdollinen päätös viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 tai tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva luopumistukihakemus on tullut vireille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 ja jos luopuminen tällöin tapahtuu aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2015 mutta viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015, luopumiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tällöin vuonna 2015 tapahtuvaan luopumiseen sovelletaan, mitä vuonna 2014 tapahtuvasta luopumisesta säädetään.

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jukka Kopra /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

VASTALAUSE 1

Perustelut

Keskustan valiokuntaryhmä ja allekirjoittaneet pitävät tärkeänä, että luopumistukilakia esitetään jatkettavaksi vuoden 2018 loppuun. Maaseudun elinvoimaisuuden ja kotimaisen ruokaturvan kannalta on tärkeää käyttää täysimääräisesti hyväksi EU:n lainsäädännön mahdollistamat maaseudun kehittämistoimet.

Luopumistukijärjestelmän osalta olisi tarpeen myös selvittää kustannukset sekä hyödyt rakennekehityksen kannalta, mikäli luopumistuki maksetaan myös silloin, kun koko tila siirtyy omaa tuotantoaan jatkaville viljelijöille. Tulisi myös selvittää, sallisiko EU maksaa luopumistuen myös silloin kun koko tila myytäisiin ulkopuoliselle jatkavalle viljelijälle.

Katsomme, että luopumistukijärjestelmän rakennekehitystä edistävä vaikutus on ollut merkittävä niin maatalousyrittäjien keski-iän kuin tilakoonkin osalta. Pidämme valitettavana hallituksen esitykseen sisältyvää sukupolvenvaihdosten ikärajan nostamista edelleen nykyisestä 59 vuodesta 60 vuoteen. Ikärajan nostaminen koskee esityksen mukaan vuosina 2017—2018 tapahtuvia sukupolvenvaihdoksia.

Katsomme, että esitykseen sisältyvä muutos maatilan taloudellisen elinkelpoisuuden laskemisen osalta painottaa luopumistukijärjestelmän tuen sellaisiin sukupolvenvaihdoksiin, joissa maatalouden tulo on keskeisessä osassa yrityksen tulonmuodostuksessa. Maatilojen liitännäistoiminnan ja metsän tulon jättäminen elinkelpoisuuslaskelman ulkopuolelle rajaa biotalouden kannalta tärkeiden monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdoksia luopumistukijärjestelmän ulkopuolelle. Esitys siis rajaa ulkopuolelle monialaiset tilat, jotka ovat kehittäneet ja investoineet maatilayritystä monen eri tulolähteen varaan. Tällaisia ovat esimerkiksi "perusmaatalouden" lisäksi harjoitettava bioenergiatuotanto, koneurakointi, maatilamatkailu, maatilalla harjoitettava alihankintatoiminta, lomituspalvelut, metsätalous jne.

Keskustan mielestä lakiesitystä tulee muuttaa niin, että em. monialaiset maatilat pääsevät edelleen ko. järjestelmän piiriin.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotukset).

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki

maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 2 §, 8 §, 15 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 4 momentti, 24 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 26 a §:n 1 ja 3 momentti sekä 77 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laissa 1787/2009, 8 § osaksi laissa 1000/2012, 15 §:n 1 momentin 4 kohta ja 77 a § laissa 1000/2012, 24 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 26 a §:n 1 ja 3 momentti laissa 1787/2009, seuraavasti:

2 ja 8 §

(Kuten MmVM)

15 §

Sukupolvenvaihdosluovutus

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta voi tapahtua siten, että luopuja toteuttaa maatilallaan sukupolvenvaihdoksen luovuttamalla maatilan peltomaan ja tuotantorakennukset maatalouden harjoittamista varten sellaiselle tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaajalle:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) joka elinkeinosuunnitelmalla osoittaa, että luopumisen kohteena oleva maatila tai luovutuksensaajalle luopumisessa muodostuva maatila on taloudellisesti elinkelpoinen ja että maatilan yritystoiminnasta voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa (poist.) vähintään 15 000 euroa kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin niistä seikoista, jotka on sisällytettävä elinkeinosuunnitelmaan ja jotka otetaan huomioon maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa, maatilan yritystulon määrittämisestä sekä eläkelaitokselle esitettävistä selvityksistä yritystulon määrittämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös tarkemmin, miten osoitetaan maatilan täyttävän ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, sekä luovutuksen saajalta edellytettävästä koulutuksesta ja käytännön kokemuksesta.

24 §

Sukupolvenvaihdosluovutus erikseen viljeltäväksi

Sen estämättä, mitä 23 §:ssä säädetään, 15 §:ssä, 18 §:n 3 momentissa ja 19 §:n 4 momentissa tarkoitettu sukupolvenvaihdosluovutus voi tapahtua myös siten, että luopumisen kohteena olevasta maatilasta luovutetaan erilliset maatilat 15 §:ssä säädetyt ehdot täyttäville luovutuksensaajille erikseen viljeltäviksi:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) jos erikseen luovutettavilla maatiloilla on tuotantosuunta huomioon ottaen tarpeelliset tuotantorakennukset ja kultakin erikseen luovutettavalta maatilalta (poist.) harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon voidaan arvioida olevan viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena vähintään kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin elinkelpoiselta maatilalta 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa (poist.) edellytetään.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maatilan yritystulon laskemiseen ja arviointiin noudatetaan soveltuvin osin, mitä maatilan taloudellisen elinkelpoisuuden arvioinnista 15 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään. Edellä tarkoitetun maatilan yritystulon vähimmäismäärästä ja yritystulosta tehtävistä vähimmäispoistojen määrästä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Erikseen luovutettavan maatilan luovutuksensaajan on esitettävä eläkelaitokselle selvitys 1 momentin 2 kohdassa säädetyn edellytyksen täyttymisestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 a §

Luopumisen kohteena olevan maatilan jakaminen

Jos luopuja yksin tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa omistaa maatilan yhdessä yhden tai useamman muun henkilön kanssa ja maatilaa viljellään yhdessä, maatilasta voidaan 11 §:n 2 momentissa ja 26 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä luopua siten, että luopuminen koskee vain osaa maatilasta. Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että yhteisesti omistetulta maatilalta saatavan yritystulon voidaan arvioida ylittävän 50 000 euroa vuodessa ja maatilasta voidaan muodostaa useampia toiminnallisesti itsenäisiä maatiloja siten kuin 2 momentissa säädetään. Jos mainituin tavoin muodostetun maatilan luovuttaminen täyttää muutoin 15 §:ssä tarkoitetun sukupolvenvaihdosluovutuksen edellytykset, yhteisesti omistetun ja viljellyn maatilan osan omistaneelle luopujalle ja hänen aviopuolisolleen voidaan myöntää luopumistuki.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti muodostuneen luovutettavan maatilan tulee olla luovutuksensaajan esittämien selvitysten ja elinkeinosuunnitelman perusteella taloudellisesti elinkelpoinen siten, että luovutuksensaaja voi saada maatilan yritystoiminnasta luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa (poist.) vähintään 25 000 euroa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun maatilan ja luovutuksensaajalle luovutettavan maatilan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon laskemisessa ja arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä yritystoiminnan tulosta ja elinkeinosuunnitelman laatimisesta 15 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään.

77 a §

(Kuten MmVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014

 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Anne Kalmari /kesk

VASTALAUSE 2

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamista sekä samaisen lain tukijärjestelmän uudelleensoveltamista siten, että luopumistukea voitaisiin myöntää maatalousyrittäjille laissa säädetyin tavoin aina vuoden 2018 loppuun saakka. Lisäksi lakiin tehtäisiin joitain muutoksia tuen saajan ikään, samoin kuin luovutettavan maatilan elinkelpoisuuden arviointiin sekä siihen sovellettavaan, tilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavaa vähimmäistuloa koskeviin muutoksiin.

Valiokuntaryhmämme, samoin kuin eduskuntaryhmämme haluaa nähdä maamme maaseudun sekä elinvoimaisena että monimuotoisena myös tulevaisuudessa. Erinäisissä tutkimuksissa on myös todennettu, että suomalainen arvostaa maaseutua sekä puhdasta kotimaista ruokaa. Jo tämänkin johdosta haluamme turvata suomalaisen maataloustuotannon. Lisäksi haluamme puolustaa suomalaista maaseutua ja työteliästä maaseutuyrittämistä.

Uudessa luopumistuessa, jota hallitus esittää, maatilan kannattavuus arvioidaan pelkästään maatalouden tulojen perusteella. Toisin sanoen jatkossa ei esimerkiksi enää metsätuloa ja muusta yrittäjätoiminnasta saatuja tuloja laskettaisi mukaan kannattavuuslaskelmaan. Nykyisessä vanhassa laissa nämä huomioidaan.

Uudessa hallituksen esityksessä maatilalta vaadittaisiin sekä edellytettäisiin 15 000 euro-vuosituloa. Tämä tulo tulisi ansaita myös siten, että se koostuu kokonaan maataloudesta saatavista tuloista vuosien 2015—2018 luopumistuessa. Valiokuntaryhmämme näkee tässä luopumistuen laskelmassa vaaroja siitä, että edellä mainittu euromäärä (15 000 euroa) on liian korkea, koska se tulisi saavuttaa viitenä peräkkäisenä vuotena peräkkäin, jotta viljelijä on oikeutettu luopumistukeen. Samaten valiokuntaryhmämme pelkää erityisesti sitä, että tämä jättää reilun kolmasosan maamme tiloista luopumistuen ulkopuolelle. Toisaalta korkeahko euromäärä myös rajoittaa pienten tilojen jatkomahdollisuuksia toimia, koska jatkajan on vaikea yltää edellä mainittuun tulorajaan. Valiokuntaryhmämme näkee, että 15 000 euron tuloraja tulisikin laskea 8 500 euroon.

Kolmanneksi hallituksen esityksellä on tarkoitus korottaa luopujan ikärajaa vuoden 2017 alusta yhdellä vuodella 60 ikävuoteen. Tämä koskisi niitä tapauksia sekä sukupolvenvaihdoksia, jotka tehdään lähisukulaisten kesken. Muilla luopujilla ikäraja pysyisi 60 vuodessa. Valiokuntaryhmämme ei pidä edellä mainittua ikärajan nostoa hyvänä, koska työ maatalousyrittäjänä on erittäin rasittavaa. Tosin näemme tässä ikärajauksessa myös haasteellisuutta niissä tapauksissa ja tilanteissa, joissa ei ole perillisiä —ja joissa isännällä itsellään on terveyttä ja halua jatkaa toimintaa ja hän haluaisi vasta sitten iäkkäämpänä luovuttaa tukikelpoisen tilansa ulkopuoliselle jatkajalle niin, että jatkaja saisi luopumistuen edut. Lisäksi pidämme sukupolvenvaihdoksen luovutuksensaajalta edellyttämää enintään 39 vuoden ikää ongelmallisena sinänsä, koska tämä puolestaan rajaa myöhemmässä iässä kuin 39-vuotiaana tapahtuvat sukupolvenvaihdokset pois. Tällä voi olla huomattavaa merkitystä maatilojen jatkuvuudelle maassamme.

Lopuksi ei valiokuntaryhmämme eikä eduskuntaryhmämme pidä myöskään hyvänä sitä, että jo vuonna 2012 hallituksen tekemien toimenpiteiden johdosta pellon vuokrauksesta luovuttiin luopumistapana. Samoin kuin vuonna 2013 pellon myymisestä luopumistapana luovuttiin. Nämä toimenpiteet ovat oleellisesti jo aikaisemmin vaikeuttaneet maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Käytännössä tämä on vaikuttanut siihen, että maatilojen kokonaislukumäärä on lähtenyt entisestään laskuun ja tämä on kiihdyttänyt maaseudun autioitumista. Huomionarvoista hallituksen esityksessä on myös se, että esitys pohjautuu viljelijöiden varhaiseläkejärjestelmään, jonka täytyy täyttää Euroopan unionin valtiontukea koskevat säännökset. Jäsenvaltiot ovat siis voineet kansallisin varoin rahoittaa viljelijöiden varhaiseläkkeitä. Nyt tämä ei enää käy päinsä, koska samainen järjestelmä ei ole toiminut Euroopan unionin muissa maissa, jonka takia komissio esittää sen alasajoa. Valiokuntaryhmämme ei voi missään olosuhteissa hyväksyä nyt tehtyä hallituksen esitystä.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotukset).

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki

maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 2 §, 8 §, 15 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 4 momentti, 24 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 26 a §:n 1 ja 3 momentti sekä 77 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laissa 1787/2009, 8 § osaksi laissa 1000/2012, 15 §:n 1 momentin 4 kohta ja 77 a § laissa 1000/2012, 24 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 26 a §:n 1 ja 3 momentti laissa 1787/2009, seuraavasti:

2 ja 8 §

(Kuten MmVM)

15 §

Sukupolvenvaihdosluovutus

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta voi tapahtua siten, että luopuja toteuttaa maatilallaan sukupolvenvaihdoksen luovuttamalla maatilan peltomaan ja tuotantorakennukset maatalouden harjoittamista varten sellaiselle tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaajalle:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) joka elinkeinosuunnitelmalla osoittaa, että luopumisen kohteena oleva maatila tai luovutuksensaajalle luopumisessa muodostuva maatila on taloudellisesti elinkelpoinen ja että maatilan yritystoiminnasta voi saada luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa (poist.) vähintään 8 500 euroa kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajana olevaa avioparia kohden;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin niistä seikoista, jotka on sisällytettävä elinkeinosuunnitelmaan ja jotka otetaan huomioon maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa, maatilan yritystulon määrittämisestä sekä eläkelaitokselle esitettävistä selvityksistä yritystulon määrittämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös tarkemmin, miten osoitetaan maatilan täyttävän ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, sekä luovutuksen saajalta edellytettävästä koulutuksesta ja käytännön kokemuksesta.

24 §

Sukupolvenvaihdosluovutus erikseen viljeltäväksi

Sen estämättä, mitä 23 §:ssä säädetään, 15 §:ssä, 18 §:n 3 momentissa ja 19 §:n 4 momentissa tarkoitettu sukupolvenvaihdosluovutus voi tapahtua myös siten, että luopumisen kohteena olevasta maatilasta luovutetaan erilliset maatilat 15 §:ssä säädetyt ehdot täyttäville luovutuksensaajille erikseen viljeltäviksi:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) jos erikseen luovutettavilla maatiloilla on tuotantosuunta huomioon ottaen tarpeelliset tuotantorakennukset ja kultakin erikseen luovutettavalta maatilalta (poist.) harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon voidaan arvioida olevan viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena vähintään kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin elinkelpoiselta maatilalta 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa (poist.) edellytetään.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maatilan yritystulon laskemiseen ja arviointiin noudatetaan soveltuvin osin, mitä maatilan taloudellisen elinkelpoisuuden arvioinnista 15 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään. Edellä tarkoitetun (poist.) maatilan yritystulon vähimmäismäärästä ja yritystulosta tehtävistä vähimmäispoistojen määrästä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Erikseen luovutettavan maatilan luovutuksensaajan on esitettävä eläkelaitokselle selvitys 1 momentin 2 kohdassa säädetyn edellytyksen täyttymisestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 a §

Luopumisen kohteena olevan maatilan jakaminen

Jos luopuja yksin tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa omistaa maatilan yhdessä yhden tai useamman muun henkilön kanssa ja maatilaa viljellään yhdessä, maatilasta voidaan 11 §:n 2 momentissa ja 26 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä luopua siten, että luopuminen koskee vain osaa maatilasta. Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että yhteisesti omistetulta maatilalta saatavan yritystulon voidaan arvioida ylittävän 50 000 euroa vuodessa ja maatilasta voidaan muodostaa useampia toiminnallisesti itsenäisiä maatiloja siten kuin 2 momentissa säädetään. Jos mainituin tavoin muodostetun maatilan luovuttaminen täyttää muutoin 15 §:ssä tarkoitetun sukupolvenvaihdosluovutuksen edellytykset, yhteisesti omistetun ja viljellyn maatilan osan omistaneelle luopujalle ja hänen aviopuolisolleen voidaan myöntää luopumistuki.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti muodostuneen luovutettavan maatilan tulee olla luovutuksensaajan esittämien selvitysten ja elinkeinosuunnitelman perusteella taloudellisesti elinkelpoinen siten, että luovutuksensaaja voi saada maatilan yritystoiminnasta luopumista seuraavien viiden vuoden ajan kunakin vuonna tuloa (poist.) vähintään 25 000 euroa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun maatilan ja luovutuksensaajalle luovutettavan maatilan maatilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavan tulon laskemisessa ja arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä yritystoiminnan tulosta ja elinkeinosuunnitelman laatimisesta 15 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään.

77 a §

(Kuten MmVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014

 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pirkko Mattila /ps