MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

MmVM 2/2003 vp - HE 59/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 59/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kalastusneuvos Pentti Munne, maa- ja metsätalousministeriö

erikoistutkija Raimo Parmanne, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto

toiminnanjohtaja Maija Castrén, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, edustaen myös Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry:tä

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi 15 eurosta 20 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi viidestä eurosta kuuteen euroon.

Esitys liittyy vuoden 2004 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen perusteluissa on todettu, että kalastuksenhoitomaksukertymän alenemisen vuoksi on maksuja tarpeen tarkistaa, jotta tilanne kalatalouden edistämiseen käytettävissä olevien varojen osalta saataisiin korjatuksi vuotta 1997 edeltävälle tasolle eduskunnan päätöksessä EK 20/1996 vp edellytetyllä tavalla. Tästä syystä esityksessä ehdotetaan vuotuista kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi viidellä eurolla eli 20 euroon kalenterivuodelta ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää maksua korotettavaksi yhdellä eurolla eli kuuteen euroon. Valiokunta katsoo, että esitys toteuttaa eduskunnan päätöksessä tältä osin edellytetyn.

Hallituksen esityksestä käy myös ilmi, että kalastuksenhoitomaksun suorittamista on pyritty helpottamaan muun muassa siten, että maksut saadaan nykyisin suorittaa myös maa- ja metsätalousministeriön tai työvoima- ja elinkeinokeskusten hyväksymille asiamiehille. Tällaisen sopimuksen perusteella on kalastuksenhoitomaksun voinut maksaa vuoden 2001 syksystä lähtien muun muassa postiin tai asiamiespostiin. Kalastuksenhoitomaksujen maksamista on niin ikään helpottanut maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivulle perustettu sähköinen kauppapaikka. Valiokunta pitää tärkeänä, että kalastuksenhoitomaksun suorittamista helpotetaan edelleen mm. luomalla uusia maksumenettelyitä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa edellä esitetyin huomautuksin lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

VASTALAUSE

Perustelut

Perustelut päätösesityksellemme, ettei kalastuksen hoitomaksua koroteta ja hallituksen esitys hylätään.

Maksujen korotus ei ole oikea tapa kasvattaa maksujen kertymää. Sen sijaan on lisättävä kalastusharrastuksen ja harrastajien määrää.

Esityksen perusteluissa viitataan siihen, että kalatalouden edistämiseen ei ole käytettävissä riittävästi varoja ja että tämä on haitannut kalavesien hoidon järjestämistä, kalastusmahdollisuuksien kehittämistä ja kalastustoimintaa. Kuitenkin kalavesien hoidon tärkein instrumentti on kalastuksen kestävä järjestäminen. Se ei vaadi lisää rahaa, vaan kalastusalueille lisää tahtoa ohjata kalastusta ja siihen kalavesien omistajilta riittävät valtuudet.

Istutustoiminta kalavesien hoitokeinona on nykytutkimuksen mukaan kallista ja monesti myöskin hyödytöntä, joskus jopa haitallista kalakannoille. Valitettavasti nykyinen kalavesien omistajien neuvonta on osaltaan edistänyt vain tätä kalavesien hoidon suuntausta.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2003

 • Matti Kauppila /vas
 • Unto Valpas /vas

​​​​