MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2014 vp

MmVM 2/2014 vp - HE 212/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2014 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 212/2013 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan lakialoitteen:

 • Laki kaupanvahvistajista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (LA 43/2011 vp — Esko Kurvinen /kok), joka on lähetetty valiokuntaan 25.02.2014.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö

maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • maa- ja metsätalousministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tehtävään määrätyn kaupanvahvistajan enimmäisikä korotetaan 65 vuodesta 68 vuoteen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 43/2011 vp ehdotetaan kaupanvahvistajista annettua lakia muutettavaksi siten, että tehtävään määrätyn kaupanvahvistajan enimmäisikä korotetaan 65 vuodesta 68 vuoteen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Koska valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti, valiokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 43/2011 vp hylätään.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius