MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2014 vp

MmVM 22/2014 vp - HE 194/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta (HE 194/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kalatalousylitarkastaja Roni Selén, lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius ja hallitussihteeri Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  , oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia, metsästyslakia ja poronhoitolakia siten, että niissä olevat viittaukset kumotun lääninhallituslain mukaisiin lääneihin poistetaan.

Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksullinen viehekalastusoikeus olisi voimassa entisten läänien sijaan niin sanotuissa kalastuslääneissä. Ehdotus ei merkitsisi muutosta viehekalastusoikeuden sisältöön tai laajuuteen.

Metsästyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Lapin lääniin kuuluneiden kuntien asukkaille annettu metsästysoikeus valtion maalla säilyisi entisellään läänien lakkaamisesta huolimatta.

Poronhoitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että poronhoitoalueen määrittelyssä otettaisiin huomioon valtion aluehallintoon liittyvässä aluejaossa sekä kuntajaossa tapahtuneet muutokset. Ehdotus ei merkitsisi muutosta poronhoitoalueen maantieteellisiin rajoihin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Carl Selenius

valiokuntaneuvos Jaakko Autio