MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2014 vp

MmVM 28/2014 vp - HE 311/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 311/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen ja neuvotteleva virkamies Martti Patjas, maa- ja metsätalousministeriö

lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia siten, että siihen lisättäisiin markkinahäiriötilanteisiin liittyvä, Euroopan Unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia poikkeuksellisia markkinatoimenpiteitä koskeva säännös. Vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi myös Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettuun lakiin, mitä säännöstä sovellettaisiin niissä tilanteissa, joissa markkinahäiriötilanteessa myönnettävä Euroopan unionin varoista rahoitettava tuki kohdennettaisiin suoraan viljelijöille. Ehdotetut säännökset ovat tarpeen sen vuoksi, että voitaisiin varmistaa markkinahäiriötilanteeseen liittyvien poikkeuksellisten markkinatoimenpiteiden asianmukainen täytäntöönpano Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyssä aikataulussa.

Lisäksi maatalouden tukien toimeenpanosta annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi pysyvän laitumen siirtämisestä muuhun käyttöön annettavan ennakkoluvan myöntävän viranomaisen osalta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Valiokunta kuitenkin edellyttää, että perinpohjaisesti selvitetään mahdollisuudet välttyä kokonaan pysyvän laitumen siirtämistä muuhun käyttöön koskevan ennakkolupamenettelyn soveltamiselta. Mikäli ennakkolupamenettelyä joudutaan soveltamaan, on se jälleen uusi lupamenettely, joka lisää maatilojen hallinnollista taakkaa ja vaarantaa viljelijöiden oikeusturvaa. Mahdollisessa menettelyssä kansallinen liikkumavara on käytettävä täysimääräisesti viljelijöiden hyväksi. Lisäksi täytäntöönpanon seuranta on välttämätöntä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jukka Kopra /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • vjäs. Simo Rundgren /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

​​​​