MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

MmVM 3/2001 vp - VJL 2/2001 vp HE 165/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi tasavallan presidentin perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella vahvistamatta jättämän lain maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta (VJL 2/2001 vp, HE 165/2000 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

Viitetiedot

MmVM 14/2000 vp, EV 198/2000 vp.

VAHVISTAMATTA JÄÄNYT LAKI

Tasavallan presidentti on 9.2.2001 jättänyt vahvistamatta eduskunnan hallituksen esityksen pohjalta 7.12.2000 hyväksymän lain maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta sen johdosta, että lain olisi sen voimaantulosäännöksen mukaan pitänyt tulla voimaan vuonna 2000.

Hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä eduskunta on hyväksynyt lausuman.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Perustuslain 78 §:n mukaan vahvistamatta jäänyt laki on valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä. Siten vahvistamatta jääneeseen lakiin voidaan tehdä vain asiasisältöön vaikuttamattomia vähäisiä teknisiä muutoksia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana ja että voimaantulosäännökseen tehdään teknisluonteinen voimaantuloajankohtaa koskeva muutos.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että laki hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi voimaantulosäännös muutettuna seuraavasti:

Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 2001.

_______________

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Aulis Ranta-Muotio /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius