MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2003 vp

MmVM 3/2003 vp - HE 122/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 122/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö

lakiasiainpäällikkö Ossi Malmberg, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

asiamies Markku Väre, Metsäteollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokuntaa koskevaa säännöstä. Esityksen mukaan kehittämiskeskuksen johtaja ei olisi kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta toteaa, että ehdotettu lakimuutos edellyttää myös metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamista. Valiokunnan käytössä olleen asetusluonnoksen mukaan johtokuntaan kuuluisi edelleen myös kaksi valtion edustajaa sekä metsäteollisuuden edustaja. Johtokunnan mahdollisen seitsemännen jäsenen osalta lakiin tai asetukseen ei ole tarkoitus sisällyttää täsmällisempiä vaatimuksia. Valiokunta toteaakin, että tämänkin jäsenen tulee täyttää johtokunnan jäsenelle asetetut yleiset vaatimukset eli hänen tulee edustaa kehittämiskeskuksen toiminnan kannalta keskeistä asiantuntemusta. Valiokunta katsoo kuitenkin, että mainitun seitsemännen jäsenen ei tule edustaa metsäkeskuksia, koska metsäkeskuksia edustavien johtokunnan jäsenten lukumäärä on jo laissa määritelty kolmeksi.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunnan toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2003. Valiokunta pitääkin tarpeellisena, että laki tulee voimaan hallituksen esityksessä todetun mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2004, jotta uusi johtokunta voidaan asettaa esityksen mukaisena.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa edellä esitetyin huomautuksin lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​